Perquè aquesta pàgina web?
             
  Què cal saber? Per on començar? Resolució de problemes
 
Àtom
Compost
Dissolució
Electró
Element
Escorça atòmica
Estequiometria

Isòtop
Massa  Molar
Mescla homogènia
Mescla heterogènia
Mol
Molècula
Neutró
Nombre atòmic
Nombre màssic
Nucli atòmic
Protó
Reacció química
Substància pura
Substància simple
Taula periòdica
 
 
La matèria
Les substàncies simples i els compostos
Àtoms i molècules
Símbols i fórmules
L'estructura de l'àtom
Diferenciació dels elements
La massa relativa dels àtoms
El concepte de mol
Reaccions químiques
Com identificar reaccions químiques
Les dissolucions
Importància de les dissolucions aquoses
La concentració de les dissolucions
 
 
Factors de conversió
Què és un factor de conversió?
Utilització dels factors de conversió
Perquè són tant útils?
Alguns trucs. relacions entre:
La massa i la quantitat de substància 
El volum i la quantitat de substància
El nombre de partícules i la quantitat de substància
La massa d'una partícula
Estequiometria
coeficients
Igualar equacions
Passos per a resoldre problemes de química
Dades del problema
Per on començar?
Com acabar?
Equació química
Esquema  a seguir
 
 
Galeria de fotografies (reaccions al laboratori)
A la www podeu trobar...
Experiments per fer a casa Història, ciència i pedagogia Divertiments i jocs
 

Bibliografia

Aquesta pàgina està optimitzada per a Navegador Netscape 4.5 i superiors
Darrera actualització: