| Començar | Experiments | Galeria de Fotos | Glossari | Jocs | PedagogiaSortir |

Estequiometria
L'estequiometria és l'estudi de les quantitats relatives de substàncies implicades en un canvi químic. Resoldre els problemes estequiomètrics és especialment important en camps com la química de l'alimentació, els medicaments i en general en qualsevol indústria on es fabriquen productes químics.
Coeficients estequiomètrics
en l'apartat "reaccions químiques" hi havia una equació escrita:

Havíem dit que  es llegia: "l'hidrogen reacciona amb l'oxigen per a produir aigua", però no vam fer cap comentari dels nombres que apareixien al costat de l'hidrogen i de l'aigua. Aquests nombres (inclòs l'1 que no apareix davant  l'oxigen), se'ls anomena coeficients estequiomètrics, i ens asseguren que hi ha el mateix nombre d'àtoms abans i després de produir-se la reacció química.

Si recordem el que s'ha dit en l'esmentat apartat: "En una reacció química es trenquen els enllaços de les substàncies inicials (reactius) i es formen altres enllaços que donen lloc a les noves substàncies (productes)". Ens adonem que, un cop ha tingut lloc la reacció química, continua havent el mateix nombre (de cada mena) d'àtoms que hi havia a l'inici de la reacció, però organitzats de maneres diferents. Així doncs, en la reacció anterior:
 
Abans de la reacció Després de la reacció
H: 2 H2  = H-H + H-H 2x2 H = 4 H H: 2 H2O = H-O-H + H-O-H  2x2 H = 4 H
O: 1 O2 O-O 1x2 O = 2 O O: 2 H2O = H-O-H + H-O-H 2x1 O = 2 O
Per a ser més clars, hem escrit en verd els nombres corresponents als coeficients  estequiomètrics, i en castany els corresponents als subíndex de cadascuna de les molècules (recordem l'apartat símbols i fórmules). Adonem-nos que hi ha el mateix nombre d'àtoms d'hidrogen abans de la reacció que després (4), i que el mateix passa amb l'oxigen (2).
Això vol dir que si nosaltres volem formar aigua a partir d'hidrogen i d'oxigen haurem de posar doble quantitat en mols d'hidrogen que d'oxigen. Si en posem més, sobrarà hidrogen, i si en posem menys, sobrarà oxigen.
Igualar equacions
Diem igualar equacions a trobar els coeficients estequiomètrics adequats per tal que es compleixi la norma de mantenir el mateix nombre d'àtoms (de cada mena) en els reactius i en els productes. Algunes equacions, com l'anterior de l'obtenció de l'aigua, són senzilles i es poden igualar fàcilment, però en d'altres haurem d'anar per tempteig o utilitzant mètodes específics del tipus de reacció (combustió, redox, etc.)
En tot cas, hem d'anar molt en compte a no oblidar-nos dels subíndex, dels subíndex que afecten parèntesi i dels coeficients estequiomètrics alhora d'igualar equacions.
Si sabeu una mica d'anglès, podeu anar als enllaços següents, on, si escriviu la reacció que voleu igualar, us la retorna amb els coeficients estequiomètrics correctes:
Igualador químic (1)
Igualador químic (2)

 
Darrera actualització: