Conclusions
Arriba Introducció Conclusions Fonamentacions Continguts Enquesta Bibliografia Internet

 

Conclusions

S’han acomplert totes les expectatives que presentava el treball:

He recopilat informacions disperses reunint-les de forma amena i comprensible que engloben diferents temes d'interès sobre la reducció de la despesa energètica a la casa. El gruix d'aquest apartat tracta l'estalvi en el manteniment aplicat a l'electricitat, a l'aigua i a la calefacció a través de diferents productes, mètodes i hàbits que hem de prendre per aquesta funció. D'altra banda he cregut convenient incloure de manera complementària una secció dedicada a introduir el lector a diferents aspectes de l'arquitectura ecològica, l'aplicació dels quals poden suposar-li un estalvi.

Les aplicacions informàtiques han estat configurades i compilades amb Delphi, activitat per la qual he necessitat la col·laboració d'un informàtic aficionat. Aquestes eines permeten a l'usuari calcular a partir de les dades tècniques del producte un seguit de resultats a través d'unes formules.

Les dades tècniques recopilades inclouen el consum en funció del temps o l'ús, el preu, les prestacions i evidentment la marca i el model per poder ser ràpidament reconegudes, informació que es troba emmagatzemada en unes bases de dades modificables. Els càlculs s'apliquen a diferent tipus d'electrodomèstics, als llums i d'altra banda als complexos solars i als estalviadors d'aigua.

El programa determina la durada del producte segons la seva utilització, el consum en un temps determinat, un mètode de comparació, i en el cas dels col·lectors i cèl·lules fotovoltàiques els costos d'instal·lació per tal de cobrir unes necessitats determinades, el temps d'amortització i l'energia aportada pel complex.

A part dels problemes d'elaboració de les aplicacions, un dels majors impediments ha estat la obtenció de dades tècniques per les quals en alguns casos els mateixos venedors i productors s'han mostrat recelosos de publicar. Tot i així aquesta informació ha sigut aportada gràcies a la col·laboració de determinats establiments.

A partir d'aquest estudi es recomana, per la seva viabilitat, la utilització dels reductors d'aigua que amb un preu reduït obtenen un estalvi considerable, i l'ús dels llums fluorescents. L'elecció dels electrodomèstics més eficients dependrà en cada cas. Finalment, avui per avui no es recomanen els complexos solars pel seu preu elevat.

Les enquestes als consumidors mostren que generalment són coneixedors que la reducció de la despesa de recursos energètics passa per millorar els hàbits i culpen el desconeixement i la despreocupació com a motius de la manca de millores. Les realitzades als tècnics indiquen el convenciment que el consumidor es planteja millorar l'eficiència de la seva casa, té el coneixement per millorar-la, però que el preu elevat del producte en limita la compra.

L'últim apartat correspon a la difusió, on segurament s'optarà per la seva publicació a internet quedant a l'abast de tots els interessats.