Introducció
Arriba Introducció Conclusions Fonamentacions Continguts Enquesta Bibliografia Internet

 

 

La meva primera intenció era situar l’arquitectura ecològica a l’abast del gran públic, transformant el llenguatge tècnic i complex de l’arquitectura al nivell del lector. Amb un estudi bibliogràfic més exhaustiu, vaig arribar a la conclusió que les publicacions actuals resolien el problema anteriorment citat. D’aquesta manera calia reestructurar les bases plantejades, doncs no hi havia motiu per realitzar un estudi.

Posteriorment vaig optar per modificar les bases del treball, intentant veure tant els criteris de selecció de materials i sistemes, com les despeses de construcció i manteniment d'una casa ecològica determinada, i extreure’n unes conclusions a partir d’un estudi comparatiu amb una de convencional. Finalment vaig desestimar el projecte per específic, doncs les valoracions extretes només podien ser aplicades a una casa concreta.

El treball que us presento s’ha desenvolupat amb la divulgació com a eix principal per tal de poder ser utilitzat per un ampli sector d'usuaris. Amb aquests precedents he orientat l’estudi a l’àrea de la viabilitat, on pogués esdevenir una guia per tal d'escollir diferents articles de consum. Aquest canvi de dinàmica representava un estudi amb una secció teòrica, una altra centrada en l’estudi del producte, que engloba: l'eficàcia, els costos d’instal·lació i les despeses del manteniment; i finalment una darrera secció dedicada a aproximar-nos a les actituds de l'usuari i el productor en relació al tema.

Objectius

Conèixer l'arquitectura ecològica adequada a la construcció d'una casa al nostre entorn. Conèixer també les eines i hàbits per reduir la despesa energètica en la seva utilització actual. La obtenció d'aquest tipus d'informació es realitza a partir de la recerca bibliogràfica, entrevistes als tècnics i finalment a través d'internet.

Un altre objectiu plantejat és la creació d'unes eines informàtiques per les quals s'han de valorar les seves possibles utilitats, recopilar les dades a utilitzar i finalment realitzar i comprovar les eines.

Conèixer la opinió i actituds dels tècnics i usuaris. Per determinar els motius de la utilització o no per part dels tècnics i usuaris. Per el qual es precisa el disseny de les enquestes, la realització i una feina d'anàlisis i conclusions.

Al tractar-se d'un treball de divulgació, un aspecte important és la difusió, motiu per el qual el treball es realitza en format de pàgina web, amb la finalitat d'instal·lar el treball a internet.

Presentació

El treball es presenta informatitzat, en format de pàgines web, per tal de facilitar l'accés a l'estudi a qualsevol usuari d'internet i per incloure diverses aplicacions informàtiques relacionades amb el treball.

L’estructura definitiva està composta de tres apartats:

La secció inicial és bàsicament teòrica. Extreta de la recerca bibliogràfica i adaptada en els continguts i explicacions segons les necessitats considerades. Tracta diferents temes d’interès en la concepció d’una casa ecològica; sense pretendre ser una guia exhaustiva o tècnica sobre els continguts tractats, sinó, més aviat, vol difondre informació bàsica al consumidor amb la intenció de despertar el seu interès.

La segona part correspon a diferents aplicacions informàtiques en les que es demostra la importància dels articles més eficients per mitjà de diferents càlculs que engloben l'estudi de les cèl·lules fotovoltàiques i col·lectors, els electrodomèstics,  llums i els reductors del cabal d'aigua.

L'última part tracta les enquestes realitzades als consumidors i als tècnics. Amb la primera d'aquestes pretenc determinar el coneixement i actituds de l’usuari sobre els temes tractats, la disponibilitat d’aquest a realitzar inversions per millorar l’eficiència del seu domicili i l’estat en què es troba. La segona enquesta està destinada a tècnics i altres professionals, centrada en la opinió sobre la situació tractada.