TRETS D'IDENTITAT Aula d'Acollida

 

 

L'aula d'acollida és un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu, que facilita l'atenció immediata i més adequada de l'alumnat nouvingut.

Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques, materials didàctics, etc., que garanteixen l'aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de l'alumnat a l'aula ordinària.

La tutora d'acollida és un referent per als alumnes o les alumnes nouvinguts, però tot el centre s'articula per donar resposta educativa a aquest alumnat, i es considera responsabilitat de tota la comunitat educativa el seu acolliment i incorporació al centre.

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863