Enrera
Guia
Aplicacions de gestió amb Access
 
 
  Descripció
   
  Curs telemàtic d'autoformació, adreçat a les persones amb responsabilitat en la gestió acadèmica del centre, que mostra les utilitats del programa Access útils per a la gestió acadèmica d'un centre educatiu. A la finalització del curs caldrà la presentació d'un projecte de treball.
   
  Objectius
   
 

Els objectius del curs són:

 • Conèixer el concepte de base de dades relacional i analitzar el disseny de les bases de dades.
 • Treballar en la creació dels objectes bàsics d'una base de dades relacional (taules, consultes, formularis i informes) d'ús habitual en la gestió acadèmica d'un centre educatiu.
   
  Continguts
   
 

Els continguts del curs són:

 • La base de dades Access de Microsoft Office 97.
 • Disseny i estructuració de dades: camps, registres, taules i relacions.
 • Creació de taules i d'interrelacions.
 • Creació de diferents tipus de consultes.
 • Ús i aprofitament dels assistents en la creació de formularis i informes.
   
  Destinataris i coneixements previs
   
  Adreçat a les persones implicades en les tasques de la gestió acadèmica. És necessari tenir coneixements pràctics de l'entorn Windows i de les seves principals aplicacions. Calen també uns coneixements mínims d'Internet i del servei de correu electrònic. L'admissió al curs no implica, en cap cas, la recepció a títol individual del programari comercial.
   
 
Format
   
 

Per a seguir aquest curs es pot optar entre:

 • Consulta on line dels diferents mòduls.
 • Consulta off line dels diferents mòduls, mitjançant:

  a) Descàrrega de tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, cal la instal·lació executant l'arxiu d104.exe. Després es podrà visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.

  b) Utilització del CD-ROM Materials de formació.

  En el cas de la consulta off line cal tenir present que els enllaços establerts a pàgines d'Internet externes al propi curs poden no estar operatives

   
  Estructura
   
 

La durada del curs és de 36 hores, distribuïdes en 24 hores per als mòduls (6 hores per a cada mòdul) i 12 hores per a la realització del projecte.

Dins de cada mòdul hi ha definides les pràctiques, les quals constitueixen el text bàsic d'estudi del curs, en forma d'explicacions més o menys detallades de cada un dels aspectes d'estudi, exemplificant-se i concretant-se en les activitats. Algunes d'aquestes activitats estan proposades per ser realitzades de manera opcional, com a ampliació dels continguts tractats al llarg de la pràctica.

Estan a l'abast de l'alumnat les solucions de les pràctiques. Per accedir-hi només cal prémer el botó que apareix en l'índex de cada mòdul. Aquestes solucions han de servir per comprovar si el desenvolupament de la pràctica feta per a cada alumne és del tot correcte.

Els mòduls són:

 • Mòdul 1: entorn de Microsoft Access 97 i creació de taules.
 • Mòdul 2: disseny de consultes de selecció.
 • Mòdul 3: disseny de consultes d'acció i de dades agrupades.
 • Mòdul 4: creació de formularis i informes, combinació amb Word i aprofitament de les taules de l'aplicatiu de gestió acadèmica de primària WinPri.
   
 

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic. A més serà interessant conèixer les utilitats i explicacions del curs telemàtic d'iniciació TC00 Primers passos telemàtics. S'aconsella donar un cop d'ull a aquest material, doncs pot ser de gran utilitat per a una majoria dels usuaris.

   
  Programari i requeriments tècnics
   
 

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb Microsoft Access 97 i poden ser visualitzats amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de Formació).

Cal també una correcta configuració regional de l'entorn Windows per a la visualització del símbol de l'euro, disponible al tauler de control de Windows. En relació a l'euro, es pot trobar informació complementària a l'adreça http://www.xtec.net/fie/euro/.

Pel que fa a la utilització de l'aplicatiu de gestió acadèmica, amb què opcionalment es podrà treballar a alguna de les pràctiques del mòdul 4, serà necessari el programa WinPri v. 5.0 o posteriors.

   
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.

Informació. Aquesta icona ens informa d'aclariments sobre algun aspecte concret.

   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la que estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir a les solucions de les pràctiques i als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega dels arxius necessaris per a la instal·lació del curs al disc dur.
   
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant en base als exercicis.
   
  Lliurament d'exercicis
   
   

L'alumnat participant treballarà els continguts del curs amb la realització de les pràctiques proposades dins de cada mòdul. Una vegada realitzades les pràctiques caldrà resoldre els exercicis plantejats, els quals permetran al tutor del curs fer un seguiment avaluatiu de l'alumnat. Els exercicis estan basats en els recursos, destreses i conceptes plantejats a les pràctiques del mòdul corresponent, i per això s'han de fer després d'haver acabat les pràctiques de cada mòdul.

Els exercicis corresponents a cadascun dels mòduls caldrà lliurar-los al tutor o a la tutora del curs, dins el calendari indicat, de la manera següent:

 • Sempre que s'hagi d'enviar una base de dades de Microsoft Access, cal que estigui prèviament compactada amb l'opció de menú d'Access Herramientas|Utilidades de la base de datos|Compactar base de datos.
 • L'arxiu o arxius corresponents als exercicis que s'han de lliurar de cada mòdul al tutor o tutora del curs cal que estiguin comprimits amb Winzip dins un únic arxiu amb l'extensió .ZIP. Al curs TC00 Primers passos telemàtics hi ha instruccions precises de com comprimir arxius amb el programa Winzip.
 • L'arxiu comprimit amb Winzip que cal lliurar al tutor o tutora del curs ha de portar com a nom l'identificatiu d'usuari de la XTEC seguit del número del mòdul. Així doncs, el participant al curs Marià Félix, que té l'identificatiu mfelix@..., ha d'enviar els exercicis corresponents al primer mòdul dins un arxiu comprimit amb Winzip amb el nom mfelix_m1.zip.
 • L'arxiu resultant s'enviarà per correu electrònic a l'adreça del tutor o tutora del curs. Per a l'ús del correu electrònic hi ha informació complementària al curs TC00 Primers passos telemàtics.

En el darrer mòdul, el 4, es treballa amb l'aplicatiu de gestió dels centres de primària, el WinPri.

Un cop corregits els exercicis, el tutor o la tutora es dirigirà a l'interessat fent-li les observacions, rectificacions i anotacions que siguin d'interès.

   
  Projecte
   
  Una vegada acabats tots els mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs haurà de desenvolupar un projecte que globalitzi la utilització dels diferents recursos apresos. El participant presentarà al seu tutor o tutora una proposta de projecte, el més detallada possible, consistent en la creació d'una base de dades amb Microsoft Access 97 i els documents de Word complementaris, amb taules, consultes, formularis, informes i documents combinats, d'aplicació a la gestió acadèmica del centre que completin aspectes de la gestió no resolts pel programa WinPri. Caldrà que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls per poder tenir dret al certificat del curs.
   

Directrius per desenvolupar el projecte fi de curs

Per al disseny i desenvolupament del projecte cal invertir, com a mínim, unes 12 hores de feina. La base de dades del projecte i els documents de Word complementaris han de ser inèdits i de disseny individual, ben presentats, amb un bon acabat i utilitzant com a mínim els recursos següents:
 • Taules de disseny i creació pròpia
 • Taules importades i/o vinculades dels aplicatius de la gestió acadèmica
 • Consultes de selecció, d'acció i de dades agrupades
 • Formularis
 • Informes
 • Combinació amb altres eines ofimàtiques (Excel, Word i correu electrònic)
Les dades que surtin en el projecte no poden ser identificables i no han de vulnerar el dret de confidencialitat de dades acadèmiques i personals d'alumnes, professors i personal no docent dels centres educatius. El temps previst dins de la programació del curs és de 12 hores de treball efectiu per a la seva realització. Per tant, ha de tenir una extensió i dificultat clarament superior a qualsevol dels exercicis fets. La base de dades i els documents de Word complementaris que constituiran el projecte han d'anar acompanyats d'un document on s'expliciti l'objectiu de l'aplicació, el seu funcionament i una breu explicació dels recursos utilitzats. Aquest document haurà ser un document Word i tindrà les parts següents:
 • Títol
 • Autor
 • Dades professionals de l'autor (centre de treball, tasca que imparteix...)
 • Temàtica
 • Consideracions prèvies (a la part descriptiva del projecte)
 • Com estan construïdes les taules, les consultes i la resta d'elements de la base de dades (part descriptiva del projecte)
Tot projecte serà prèviament formulat en proposta detallada adreçada al tutor o tutora del curs. El tutor estudiarà la proposta per si pot ser presentada a la reunió de coordinació de tutors. En aquesta reunió s'aprovarà el projecte, si procedeix. Si a la proposta hi ha qüestions a fer o reformulació del projecte, serà el tutor qui farà saber a l'alumnat les observacions, puntualitzacions necessàries o modificacions que s'han d'introduir en la proposta per assegurar-se que la proposta de projecte sigui aprovada en el seu moment. 

Fases en l'elaboració del projecte

En funció del calendari que trobareu més endavant, podem contemplar les fases següents:
 • Proposta o propostes de projecte. Els participants han de lliurar als tutors les propostes detallades del projecte final.
 • Aprovació o no de la proposta. El tutor comunicarà als participants l'aprovació de la proposta o les rectificacions oportunes.
 • Lliurament d'una versió prèvia. Els participants lliuraran als tutors una versió no acabada del projecte per tal que aquests puguin valorar el seu abast real i aconsellar els canvis corresponents.
 • Lliurament de la versió definitiva. Els participants lliuraran la versió definitiva del projecte acompanyada de la documentació en Word abans descrita.
Elements a avaluar en el projecte
 • Que compleixi els requeriments del projecte.
 • El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació.
 • La possibilitat real d'aplicació en la gestió d'un centre educatiu.
 • Els recursos i les estratègies usats.
 • Les fórmules presentades i el seu grau optimització.
 • La presentació global del projecte i de cadascuna de les seves parts.
   
  Calendari
   
 

Vegeu calendari de l'activitat.

 
Amunt