Enrera Mòdul 2
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
Pràctica    Marc teōric   Mapa conceptual Exercicis
Pràctica d'ampliació   Programes i fitxers


Llengua oral: fonètica i fonologia

Aquest mòdul tracta dels trastorns en la comunicació i en especial els referits a la llengua oral i la parla.

Objectius

  • Prendre consciència de les principals dificultats en la comunicació i el llenguatge oral.
  • Conèixer propostes d'intervenció en aquestes dificultats utilitzant les eines informàtiques.
  • Conèixer els recursos de maquinari i programari necessaris per a l'enregistrament i producció de so amb l'ordinador.
  • Utilitzar programes per treballar la producció del so, el reconeixement de la parla i la discriminació de fonemes.

Mapa conceptual