Enrera
Mòdul 4
Discapacitat Visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Iniciació a les TIC
   
 

Ja en les etapes d'Educació Infantil i Primària l'alumne s'acosta a les TIC be sigui en el racó de l'ordinador o anant directament a l'aula d'informàtica.

Pels alumnes amb discapacitat visual en aquestes etapes educatives, l'ús de les TIC és important per dos motius:

  • D'una banda, a l'igual que els seus companys vidents, acompleix els objectius establerts en el document "Les competències bàsiques en TIC", anar introduint-lo en l'ús i els conceptes de l'ordinador.
  • D'altra banda, les TIC són una eina imprescindible de suport en l'adquisió dels conceptes curriculars que li són propis a l'etapa. (lecto-escriptura, càlcul mental, etc.).

Una bona manera d'acostar-se a les TIC és a través del joc i l'entreteniment. En aquest mòdul mostrarem la metodologia de treball i el programari/maquinari que podeu utilitzar amb alumnes de baixa visió o amb ceguesa per iniciar-los a les TIC, sense necessitat de fer ús dels magnificadors o revisors de pantalla explicats en el mòdul 3.

   
  Objectius
   
  Els objectius d'aquest quart mòdul són:
   
 
  • Objectiu 1. Mostrar al mestre d'aula el programari de contes i jocs educatius per iniciar els alumnes amb discapacitat visual a les TIC.
  • Objectiu 2. Observar la possibilitat d'utilitzar programari de jocs per a l'estimulació visual.
  • Objectiu 3. Adquirir els coneixements bàsics sobre el programari específic per realitzar un entrenament visual.
   
  Continguts
   
 
  • Pràctica 1. Iniciació a les TIC. Contes i històries per escoltar i jugar. Baixa visió i ceguesa.
  • Pràctica 2. Iniciació a les TIC. Jocs i entreteniments educatius. Baixa visió.
  • Pràctica 3. Iniciació a les TIC. Jocs i entreteniments educatius. Ceguesa.
  • Pràctica 4. Introducció a l'estimulació visual. Baixa visió.
  • Pràctica 5. Programari específic d'estimulació visual. Baixa visió.