Enrera
Mòdul 6: Canvi d'exercici
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és, saber quins són els requeriments per a fer el tancament de l'exercici del que es vol fer la liquidació.

   
Liquidació del pressupost: requeriments
   
  Els requeriments que marca el Departament
   
Pràctica

Definits en: “La gestió econòmica del centre docent públic”, també es tindrà en consideració el procés de tramesa de dades cap al departament.

En l’àmbit de tancament, “La gestió econòmica del centre docent públic”, ens defineix en el punt Cicle pressupostari els diferents estats que pot tenir el pressupost del centre, d’aquests, ens centrarem en la liquidació:

Elaboració, Aprovació, Execució, Liquidació i Avaluació (és un procés intern del centre consistent en avaluar si s’ha complert prou bé la previsió inicial per a posteriorment provar de millorar en aquest aspecte).

i en Actuacions en la liquidació del pressupost els òrgans unipersonals i col·legiats que intervenen en la liquidació i de quina manera ho fan:

Director: És el responsable d’informar el consell escolar respecte a l’execució del pressupost i ha de sotmetre a la seva aprovació la gestió econòmica realitzada. També ha de mantenir en custòdia durant un període mínim de sis anys els justificants de la gestió econòmica de l’exercici.

Secretari-administrador: Ha de redactar acta de la reunió del consell escolar que reflectirà el resultat d’haver sotmès a aprovació l’execució del pressupost, i farà constar l’origen dels ingressos i l’aplicació donada als recursos totals del centre.

Ha d’expedir certificació de l’acta de la reunió del consell escolar, relativa a l’aprovació de l’execució del pressupost, i traslladar-la a la delegació territorial corresponent.

Consell escolar: Aprovarà, si escau, l’execució del pressupost, a partir de la documentació derivada de la gestió.

D’aquests punts, l’aplicació informàtica només pot facilitar:

 • El canvi d’estat en el pressupost del centre.
 • Limitar aquests canvis als usuaris amb un perfil d’equip directiu dins de SAGA.

Per a la correcta gestió dels recursos econòmics, cada centre haurà de disposar dels següents llibres de comptabilitat:

 • Llibre diari d’operacions, que recull totes les operacions comptables realitzades pel centre.
 • Llibre de comptes corrents, que recull els moviments del compte corrent del centre.
 • Llibre de caixa, que recull els ingressos i els pagaments realitzats en efectiu.
 • Llibre general de despeses, que recull per a cada partida pressupostària de despesa tots els moviments realitzats.
 • Llibre de rendes públiques, que recull per a cada partida pressupostària d’ingrés tots els moviments realitzats.

Tots aquests llibres els genera el programari que el Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius públics no universitaris.

S’haurà de trametre un fitxer al departament amb les dades rellevants de la gestió econòmica del centre en el moment de tancament (el programa ho fa automàtic).

S’haurà de permetre la impressió dels pressupostos definits pel centre. Les dades que haurà de presentar són:

 • Nom, codi i adreça del centre.
 • NIF del centre.
 • Data d’impressió a cada pàgina.
 • Número de pàgina a cada pàgina.
 • Exercici al que fa referència el pressupost.
 • Estat del pressupost.
 • Data d’aprovació. Si el pressupost no està aprovat, ha de sortir en blanc, amb l’espai suficient perquè es pugui entrar manualment.
 • Detall de les partides d’ingressos, així com el seu total.
 • Detall de les partides de despeses, així com el seu total.
 • Al peu de cada pàgina: Signatura del/la secretari/a i Vist i plau del/la director/a.
 • Segell del centre.

 

  Altres aspectes en el procés de tancament de l'exercici comptable
   
 

Traslladar el romanent pressupostari a la partida corresponent de l’any següent de forma automàtica. Aquest romanent és el que figura com a romanent del pressupost al informe liquidació.

Permetre importar l’estructura extrapressupostària de l’any anterior a l’exercici actual, amb el corresponent traspàs de fons.

Permetre desplaçar una part o la totalitat del romanent extrapressupostari a la partida de romanent de l’exercici següent.

Impressió de tots els llibres comptables, i diferents tipus d’informes econòmics contemplats en les ordres del departament.

Possibilitat de reobrir el pressupost en cas de detectar algun error, o si el departament així ho requereix.

Reiniciar la seqüència del número d’assentament al iniciar el nou exercici comptable.

Poder emplenar els camps dels diferents informes que requereix el Departament. Tant per a poder-los imprimir com per enviar-los a traves de l’aplicació. Aquests camps es calculen de forma automàtica durant la liquidació (liquidació calculada), a partir de les dades comptables introduïdes pel centre; en cas de que aquest no indiqui el contrari.

   
 
Amunt