Enrera
Mòdul 6: Canvi d'exercici
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber com iniciar l'exercici i quines accions cal fer.

   
Iniciar l'exercici
   
Pràctica

Pot donar-se dues situacions:

 • Que sigui el primer any que utilitza Saga per fer la gestió econòmica del centre.
 • Que durant un exercici o més hagi fet servir Saga per portar la gestió econòmica del centre.
   
 

Primer any que el centre utilitza SAGA per la gestió econòmica

   
 

Es primers passos que ha de fer:

 1. Crear el pressupost
 2. Crear els comptes bancaris
 3. Informar a Saga del Romanent Pressupostari de l'exercici anterior:
  • Ho escriurà a la partida 870.0001 Romanents de tresoreria de l'exercici anterior
 1. Informar a Saga del Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior (diners que el centre té a l'entitat bancària a 31 de desembre de de l'exercici anterior i si té diners en metàl·lic a 31 de desembre de l'exercici anterior). Farà:
  • Diari | Documents | Transferència
   • Origen: Romanent
   • Destí: el compte bancari creat prèviament
  • Diari | Documents | Transferència
   • Origen: Romanent
   • Destí: la caixeta metàl·lic
 

Despés, si el centre vol, pot:

 • Crear partides extrapressupostàries
 • Crear centres de cost
   
 

A partir d'aquí ja pot seguir el procediment normal.

   
 
 1. Gestió econòmica amb Saga a partir del 2n any
   
 

No és necessari haver tancat l'exercici que es vol liquidar per iniciar l'exercici següent.

Les accions que heu de fer:

 1. Crear el pressupost de l'exercici següent.
 2. Podeu importar els centres de cost de l'exercici que es vol liquidar.
 3. Podeu importar l'estructura de les partides extrapressupostàries de l'exercici que es vol liquidar.
   

ATENCIÓ:

NO heu de fer cap transferència d'origen Romanent i destí compte bancari perquè en els comptes bancaris i metàl·lic de Saga ja hi teniu enregistrat el Romanent de Tresoreria.

   
  Romanent de l'exercici
   
 

A partir del segon any que un centre utilitza Saga per la gestió econòmica, quan s'el ·labora el pressupost, a la partida 870.0001 s' ha de posar també el Romanent de l'exercici anterior. Si no se sap amb certesa, perquè encara no ha tancat l'exercici anterior, per exemple, cal posar una quantitat aproximada.

Posteriorment, quan tanqui l'exercici, si el romanent que s'ha pressupostat i el que ha quedat definitivament a la liquidació no coincideixen, s'ha de fer una modificació de pressupost, de manera que les tres columnes de la partida 870.0001 de l'estat comptable del pressupost quedin amb la mateixa quantitat,

   
 
   
  Importar els centres de cost de l'exercici anterior
   
 

Si voleu, podeu importar els centres de cost de l'exercici anterior.

Abans de fer la importació heu d'haver creat el pressupost del nou exercici.

Poseu per defecte l'exercici nou.

Aneu a Gestió econòmica | Pressupost | Centres de cost i cliqueu el botó Importar de la part inferior de la pantalla.

   
 
   
 
   
  Cliqueu el botó Aceptar
   
 
   
 

S'importen els centres de cost, però, evidentment, amb saldo inicial zero.

Un cop importats podeu:

 • Veure el detall o modificar un determinat centre de cost: heu de clicar la icona de la columna Accions
 • Repartir les despeses del centre de cost en partides: clicareu sobre la icona de la columna Accions
 • Eliminar un centre de cost clicareu sobre la icona de la columna Accions.
   
  Importar l'estructura de les partides extrapressupostàries de l'exercici anterior
   
  Explicat a la pràctica 3 abans de tancar l'exercici que es vol liquidar.
   
 
Amunt