Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol: Instruments d’avaluació de les competències bàsiques a l’inici de l’ESO
Autoria: Joan Gracia Osuna
Modalitat: A
Característiques: Instrument IACoBà que consta de 6 proves per avaluar 83 Competències Bàsiques, amb un total de 332 exercicis.
Construït en format pàgina web que permet avaluar individual i col·lectivament als alumnes de final de la Primària o inici de la Secundària.
Amb una base de dades adjunta per a la correcció i la valoració dels resultats.
Amb informes dels resultats, pel centre i per la família, en format PDF (guardar, imprimir, etc.).
Memòria del treball i tres annexos Guions, Proves i Manual per al professorat.
Orientació del treball: Creació i contrastació amb dues mostres d’un Instrument per a l’Avaluació de les Competències Bàsiques de l’alumnat que iniciarà l’ESO, bé en el moment de finalitzar el 6è de Primària o bé en el moment que comença la Secundària. Els alumnes realitzen les proves directament a la pàgina web i els professors reben els informes amb les dades ja elaborades de cada alumne i un informe per a la família.
Temes i/o Identificadors: Competències Bàsiques, avaluació de competències, detecció de necessitats educatives, elaboració de respostes educatives adaptades, millora del procés d’ensenyament i aprenentatge,
Nivell: El producte de la recerca realitzada i les proves elaborades van adreçades als professors i professionals que intervenen en l’elaboració d’informació per a la transició de Primària a Secundària i aquells altres que intervenen en l’atenció dels alumnes a l’inici de l’ESO.
Resum: L’Instrument d'Avaluació de Competències Bàsiques (IACoBà) consta de 6 proves que s’han construït amb les 83 competències seleccionades com a les més idònies per representar als 5 àmbits que engloben totes les Competències Bàsiques, proposades per l’Equip Tècnic de la SECCIÓ VII de la CONFERÈNCIA NACIONAL D’EDUCACIÓ i contingudes al seu document sobre CONCLUSIONS I PROPOSTES.
Proves que avaluen les competències esmentades mitjançant grups de 4 exercicis per a cada competència, sumant un total de 332 exercicis.
D’acord amb aquestes tres modalitats d’avaluació (A, B i C), les 83 competències seleccionades i els 332 exercicis elaborats, es distribueixen de la manera següent:

Avaluació de coneixements instrumentals i habilitats cognitives:
- IACoBà-1: Prova de l’Àmbit Lingüístic, 8 competències en 32 exercicis.
- IACoBà-2: Prova de l’Àmbit Matemàtic, 11 competències en 44 exercicis.
- IACoBà-3: Prova de l’Àmbit Tecnicocientífic, 9 competències en 36 exercicis.

Avaluació d’habilitats socials i personals, actituds i valors:
- IACoBà-4: Prova de l’Àmbit Social, 18 competències en 72 exercicis/preguntes.
- IACoBà-5: Prova de l’Àmbit Social-Laboral, 17 competències en 68 exer./preguntes.

Autoavaluació d’habilitats socials i personals, actituds i valors:
- IACoBà-6: Prova dels Àmbits Social i Laboral, 20 competèn. en 80 exer./preguntes.