Va de problemes
Àrees relacionades


  

Tinc 5 pots de llavors; jo li regalo 4 pots més; quants pots de llavors té ara la Mercè?Llengua

 • Comprensió de les ordres per a realitzar l’activitat.

 • Producció de  la part del problema que es representa.

 • Reconeixement de la informació global del text que escrivim.

 • Exposició ordenada de les instruccions per a crear un problema.

 • Relacionar imatge-text

 • Utilització de vocabulari precís: primer pla, enquadrament

 • La interrogació
 • La frase

 • Signes de puntuació (.?)

 • Normes ortogràfiques ( després de punt majúscula, acabats  en –es)

Ed. Artística, visual i plàstica

 • Utilització de les imatges com a reforç
 • Selecció dels elements físics que ens aniran millor per a la representació visual
 • Treballar 1r pla, pla mig i enquadrament

Coneixement del medi

 • Utilització de les nocions espacials (dalt-baix, dreta esquerra, centre, a prop-lluny) per a la realització de la fotografia  

Matemàtiques

 • Predicció i utilització de les operacions que coneixem per crear un problema.

 • Reflexió sobre els números que hem d’utilitzar per poder-ho portar a terme.

 • Creació d’ un problema de càlcul que es pugui solucionar.

 • La suma

 • La resta

 • La col.locació dels sumands.