Portada

Introducció

Tasca

Procés

Professorat

 
Per aconseguir un resultat final que us deixi satisfets i al mateix temps hagi suposat un aprenentatge per a tots vosaltres, és fonamental l'interès i el compromís de tots i cadascun dels membres del grup.

Des del primer moment, heu de distribuir-vos les tasques tenint en compte les capacitats, les habilitats i els gustos de cadascú de vosaltres.

Tot plegat són aspectes que en el moment d'avaluar-vos el professorat valorarà convenientment.

El procés que s'ha de seguir és el següent:

a) Creeu una carpeta amb el títol avaluacio que contingui un document d'avaluació de grup, avaluacio_grup.doc, i tants documents com membres del grup sigueu: avaluacio_1.doc, avaluacio_2.doc, etc.

b) Llegiu els tres quadres i consulteu amb el vostre professor/a els dubtes que se us presentin.

c) En acabar tot el treball, us reuniu i ompliu el quadre d'autoavalaució del grup; heu d'arribar a un consens entre tots. No us oblideu d'omplir l'apartat d'observacions:és important escriure les vostres opinions.

d) Ompliu la fitxa individual. No és necessari mantenir el format de quadre, podeu fer un redactat que contingui els ítems.


Fitxa d'autoavaluació: individual

Molt
Força
Poc
Gens
He buscat informació per diferents mitjans
 
He presentat puntualment la tasca encomanada
 
He dut a terme la feina pactada        
He fet la feina de forma acurada
 
He procurat crear un ambient de treball agradable sense tensions ni baralles
 
He après coses noves
 
He ajudat els companys/es que ho necessitaven        
He necessitat ajuda
 

Altres observacions:

 

Fitxa d'autoavaluació: grup
   
No
Observacions
Heu acabat el treball a la data establerta      
Heu compartit la informació entre tots      
Heu acceptat de bon grat les opinions de la majoria      
Heu tingut un bon ambient de treball      
Heu distribuït les tasques equitativament      
Esteu satisfets del vostre resultat final      

Observacions generals:

 

Criteris d'avaluació: professorat

    1 2 3 4
Llegir l'escena de teatre de forma clara, entenedora i amb l'entonació adient        
Utilitzar el lèxic precís per a la descripció d'objectes i espais        
Expressar oralment, de forma ordenada i clara, les idees a tot el grup        
Fer els dibuixos de forma acurada i ajustats a les descripcions        
Demostrar interès en la cerca de la informació per diferents mitjans, especialment Internet        
Classificar i seleccionar adientment el material recollit        
Organitzar carpetes i documents seguint les pautes marcades a les activitats        
Respectar la presentació del treball escrit: marges, títols, convencions ortogràfiques, pulcritud, etc.        
Presentar el treball en el temps indicat        
Fer tots els apartats mantenint-ne la coherència interna        
Col·laborar i mantenir bona harmonia amb tots els membres del grup