Portada

Introducció

Tasca

Procés

Avaluació

 Introducció
Aquesta WebQuest està adreçada a l'alumnat del primer cicle d'ESO, tot i que també podria dirirgir-se, amb algunes ampliacions o precisions, a alumnes del segon cicle d'ESO.

Continguts
Els continguts de les àrees lingüístiques són el fonament d'aquest treball; els de l'àrea d'educació visual i plàstica són un recurs que ja s'ha après i que es practica aquí. Malgrat tot, si fos el cas de decidir una presentació determinada dels dibuixos, podrien ampliar-se a bastament els continguts d'aquesta àrea.
Cal tenir en compte, però, que per poder desenvolupar la tasca encomanada és imprescindble el coneixement d'habilitats i procediments propis de competències TIC. L'alumnat pot assolir aquestes competències incorporades a l'àrea a partir de les necessitats que se li presentaran mentre porti a terme el treball.


Intencions educatives i avaluació
En acabar les activitats, es demana als alumnes que complementin dues fitxes d'avaluació pensades per ajudar-los a reflexionar sobre el seu procés d'aprenentatge i fer-los conscients de tot el que han après, donant menys èmfasi en allò que els queda per aprendre.
El valor del compromís individual i col·lectiu amb la tasca encomanada ha de comportar una reflexió per constatar com les
decisions preses i les actituds tenen influència en els resultats obtinguts.
Cal insistir als nois i noies que abans d'iniciar la tasca han de llegir atentament tot l'apartat d'avaluació. Se'ls ha d'estimular perquè demanin aclariments de tot allò que no acabin d'entendre.
El professorat en l'activitat avaluadora ha de mantenir una actitud reflexiva i oberta des de la perspectiva d'estimular la responsabilitat i millora permanent del treball encarregat.
L'avaluació del producte final i del desenvolupament de la tasca ha de caminar de forma conjunta i indicar clarament el pes que tindran en els resultats d'avaluació. La fitxa proposada a l'apartat d'avaluació conté criteris que cal ajustar segons el grup i les pautes marcades. A l'esmentada fitxa s'hi suggereix una gradació de l'1 al 4 que ajudi a graduar la valoració de cada ítem.


Organització de l'alumnat i espai
Aquest treball es pot dur a terme a l'aula ordinària compartint espai amb altres propostes de treball (individuals o en grup).
Aquí hem fet una proposta per grups de sis membres que a la vegada es subdividiran per parelles, però les possibilitats d'agrupament poden ser diverses. Ara bé, tot i que cada parella es responsabilitza d'una escena, ha de quedar clar que tots han de conèixer, llegir i entendre els tres textos: el treball és de tot l'equip.
És fonamental que els nois i les noies treballin de manera autònoma a partir de pautes clares d'organització de l'espai, dels materials i del temps, específiques per a cada centre.

Recursos i materials
Processador de textos, connexió d'Internet i material de dibuix.

Temps
És previsible que calgui destinar-hi entre vuit i deu sessions.
Sempre s'han de tenir en compte les pautes que es marquin per a la presentació i la precisió d'uns o altres objectius que faran allargar o escurçar el temps necessari per acabar el treball.