Les energies renovables

Energia Geotèrmica

 

L'ENERGIA GEOTÈRMICA

La calor que hi ha a l'interior de la Terra és també una font d'energia. En alguns casos existeixen fonts geotèrmiques que brollen de forma natural, ja sia mitjançant emanacions d'aigua calenta o de vapor (balnearis).

L'energia geotèrmica és contínua i inesgotable a escala humana. S'obté de l'extracció d'un fluid (líquid o gas) emmagatzemat en una àrea geotèrmicament anòmala per la presència d'un gradient de temperatura superior al normal. Es pot extreure vapor a pressió i temperatura suficients (entre 150ºC i 300ºC) per a accionar un grup turboalternador i generar electricitat directament; o bé fluids a temperatura entre 25 i 150ºC que no s'usen per a generar energia elèctrica, sinó per a calefaccions, refrigeracions o desalinització d'aigües en diferents usos industrials. El problema en aquest últim cas és que aquest tipus d'energia no és transportable a grans distàncies i per tant, ha d'ésser consumida en zones properes al jaciment.

Aquesta mena d'energia presenta una dificultat important a l'hora d'utilitzar-la: l'escassetat dels llocs apropiats per instal.lar una central d'aquest tipus (Únicament s’utilitza regularment en Islàndia i Nova Zelanda). Així mateix, l'extracció d'aigua calenta dels reservoris d'aigua ha provocat l'enfonsament en diferents terrenys. Sorolls, olors i contaminació tèrmica són altres limitacions que comportaria emprar aquesta energia. No obstant això, el problema més important és de tipus econòmic: és poc probable que siga competitva si es compara amb l'energia solar o l'eòlica. L'ús eficient d'energia geotèrmica econòmicament competitiva, amb excepcions, encara està en procés d'investigació.

Esquema de funcionament d'una central geotèrmica

Ventatges

No presenta efectes negatius sobre el medi ambient.
Amb una planificació adequada, els dipòsits podrien durar molts segles.


Inconvenients


L'aprofitament d'aquesta energia es força costós a causa tant de factors geològics com tecnològics.


Futur
Un 10% de la superfície terrestre conté recursos geotèrmics accessibles.