Les energies renovables

Inici
Introducció
Energia Solar
Energia Eòlica
Energia hidràulica
Energia Maremotriu
Energia de la biomassa i RSU

Energia Geotèrmica

Lectures i Activitats

 

INTRODUCCIÓ

En un sentit ampli, l'energia es concepte com la capacitat per a produir un treball. Desde els més antics temps l’energia (en qualsevol de les seves manifestacions) sempre ens ha estat envoltant, i ha contribuït en gran mesura al nostre desenvolupament.

Ja en la prehistòria l’esser humà en la seva lluita per la supervivència només disposava d’una forma d’energia, la que li proporcionaven els aliments, aliments com per exemple algunes plantes, que utilitzaven els raigs del sol per a realitzar la fotosíntesi. Més tard els egipcis utilitzarien l’energia del vent, per impulsar les seves embarcacions pel Nil. Posteriorment es faria ús de l'energia de l'aigua per a construir molins, acumular aigua i utilitzar-la per al reg, i també d'altres formes d’aprofitament de l’energia. Però amb l'esdeveniment de l'industrialisme es va anar generalitzant l'ús de les fonts d'energia fóssils (carbó, petroli, gas natural, etç.), que s'havien acumulat en el subsòl de la Terra al llarg de milions d'anys, i alhora de l'energia nuclear.

Hem d’entendre que en el segle XX la utilizació de l’energia s’ha fet totalment habitual i alhora necessària, ja que l’utilitzem per a veure el televisor, escoltar la ràdio, cuinar, controlar fàbriques, etç.

Però tota aquesta energia que utilitzem, té un inconvenient, i és el seu procés d’obtenció, ja que la combustió del petroli, el carbó i el gas generen CO2. I Segons afirma José Luis García Ortega, responsable de la "Campaña Energia Limpia de Greenpeace", en el 2010 l’atmosfera no serà capaç d’absorvir tot el CO2 que es genera amb aquestes fonts d’energia habituals.

La natura ofereix amb generositat una gran varietat de fonts d'energia que es caracteritzen per ser renovables, netes, efectives, eficients, segures, senzilles, autònomes, autòctones i inesgotables, ja que en la seva majoria procedeixen del Sol.
La calor i la llum del Sol, la força del vent, el moviment de l'aigua dels rius i mars, així com la matèria orgànica, es troben en grans quantitats al nostre voltant i es deuen a fenòmens naturals associats a l'activitat solar. A partir d'aquesta oferta energètica de la natura han sorgit els desenvolupaments tecnològics que aprofiten l'energia solar tèrmica i fotovoltaica, l'eòlica, la hidràulica junt amb la mini-hidraúlica, la mareomotriu, la onamotriu, la biomassa, els residus sòlids urbans i la geotèrmica.

Les energies renovables presenten algunes característiques comuns: són inesgotables, pel que no plantejen els problemes de subministre que presenta el gas, el carbó i l'urani dels quals existeixen reserves esgotables a un periode més o menys llarg.
Alhora les energies renovables es troben distribuides en àmplies zones del planeta, el que permet la seva utilització descentralitzada; els processos de conversió energètica tenen un reduït impacte mediambiental, enfront a les fonts convencionals; les tecnologies de conversió a electrictat són modulars, possibilitant la seva implantació en petites unitats; la relativa senzillesa dels processos tecnològics permet un desenvolupament autòcton amb millora als indicadors econòmics.


D'altra banda, com característiques diferencials cal assenyalar que la disponibilitat de recursos energètics renovables és variable en les diverses zones del planeta i que existeix gran varietat de tecnologies de conversió energètica per a cada tipus d'energia renovable.


Als països desenvolupats, les principals aportacions de les energies renovables són la reducció de l'impacte mediambiental, la millora de la qualitat del subministre elèctric (tensió i freqüència), en punts de consum allunyats dels centres de producció, i la generació elèctrica distribuïda, en periodes sense sumministre. Per altra part, als països en vies de desenvolupament, la principal aportació de les energies renovables és l'accés a les electrotecnologies mitjançant generació distribuïda, permetent l'implantació d'aplicacions d'il-luminació, refrigeració, potabilització d'aigues, bombeig d'aigua de pous i reg de terrenys agrícoles, així com de comunicacions i telecomunicacions.