<
El/la Tècnic/a superior de prevenció de Riscos laborals pot exercir la seva activitat en qualsevol sector a l'àrea de prevenció de riscos lligat directament al procés de producció de bens i serveis, tant en grans com en mitjanes o petites empreses de caràcter públic o privat.

Entre els sectors en els que pot desenvolupar la seva activitat, es troben els classificats com activitats d'especial perillositat:

  • Treballs amb exposició a radiacions ionitzants, a agents tòxics, mutàgens o tòxics per a la reproducció i a agents biològics
  • Activitats industrials amb productes químics d'alt risc.
  • Activitats industrials d'immersió en aigua.
  • Fabricació, manipulació i utilització d'explosius i articles pirotècnics.
  • Mineria i sondeigs terrestres i marítims.
  • Obres de construcció, excavació, moviments de terra i túnels.
  • Indústria siderúrgica i construcció naval.
  • Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts, o utilització significativa dels mateixos.
  • Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silícic
  • Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.