Projecte Curricular

per a treballar Salut i Estils de vida

Aquest projecte correspon als continguts desenvolupats en el manual per a Segon Cicle d'ESO: "Saber viure (Estils de vida i salut)" de VV.AA. Ed. Octaedro. Barcelona 1999

 1. Introducció

 2. Objectius

 3. Continguts:

 4. Orientacions didàctiques

 5. Sistema d'avaluació

 6. Els autors i autores

Introducció:

El crèdit que presentem forma part de la programació d'Educació per a la Salut, que és una matèria transversal pel seu contingut interdisciplinar, ja que es treballen continguts que impliquen a diferents àrees de coneixement. Per la mateixa raó, ha estat elaborat per un equip de professionals amb experiència en aquesta temàtica, procedents de diversos camps, tant educatius com de la salut.

Està programat per a la segona etapa de l'ESO, destinat doncs a uns alumnes, que per la seva edat, es troben en un procés de configuració de la seva personalitat i, per tant, en un moment molt propici per a treballar aspectes personals i social que els facilitaran l'adopció del seu propi estil de vida.

Prenent com a referència el concepte de salut adoptat en el X Congrés de Metges i Biòlegs de LLengua Catalana de Perpinyà: "La salut és una manera de viure cada vegada més autònoma, solidària i joiosa", desenvolupem els diferents temes des d'un punt de vista positiu i dinàmic, resaltant la possibilitat d'adquisició d'hàbits cada vegada més satisfactoris.

Pretenem plantejar una anàlisi de diferents maneres de viure que els permetin de conèixer i analitzar les diferents opcions, avaluant els aspectes positius i negatius a fi que cadascú pugui escollir, dins de les seves característiques i interessos personals, el seu propi estil.

A més de treballar fets i conceptes, propiciem especialment la reflexió i l'anàlisi de situacions quotidianes amb l'objectiu d'aconseguir que l'alumnat desenvolupi actituds i calors positius, a fi de poder adquirir hàbits i comportaments saludables.

De les cinc unitats del crèdit, la primera pretén introduir l'alumnat en un significat de salut, ampli, dinàmic, positiu i, en definitiva, el més proper possible de les seves creences i experiències. Partim d'una realitat que no podem eludir: la vida; i per tant del suggeriment de que és millor disfrutar-la que sofrir-la. A partir d'aquí, i d'acord amb el fet repetidament constatat de que la salut depén sobre tot dels estils de vida, és a dir, de les actituds, comportaments i formes de fer front a la vida, així com d'un mitjà físic i social favorable, intentem, a partir de les activitats que presentem, que sigui el propi individu el que opti per una manera de viure el més saludable possible, però totalment lliure i responsable, després d'avaluar tots els elements que ens influeixen (personals i ambientals), per a que les eleccions siguin pròpies i assumint que el fet d'escollir sempre implica alguna renúncia.

Partint d'aquesta base general, es van treballant aspectes més concrets que són fonamentals per a fomentar maneres de viure saludables: els estils alimentaris, l'activitat i el risc, sempre oferint una diversitat d'opcions.

Per últim, en la cinquena unitat suggerim, de forma totalment pràctica, l'autoconeixement i la reflexió respecte al propi estil de vida. A partir de tècniques d'assertivitat basades en les seves vivències, l'alumne pot anar adquirint habilitats d'argumentació útils, tant per a decidir sobre comportaments respecte a la salut, com per a la vida en general.

Objetius

 1. Associar salut a la millora de la qualitat de vida i no únicament a l'absència de malaltia.
 2. Avaluar la salut com un concepte complexe, que depén sobre tot dels estils de vida i de les condicions ambientals.
 3. Conèixer la diversitat d'estils de vida i la seva relació amb la salut.
 4. Analitzar els diferents estils de vida, observant bàsicament les conductes de risc i altres factors relacionats amb la salut.
 5. Articular les pràctiques alimentàries i l'activitat física com a aspectes fonamentals que configuren els estils de vida.
 6. Avaluar la influència de l'alimentació equilibrada i l'activitat continuada en el manteniment i millora de la salut.
 7. Analitzar el paper dels mitjans de comunicació en la configuració de la pròpia imatge i els estils de vida.
 8. Mostrar una actitud crítica raonada front als missatges que comporten hàbits poc saludables, en particular els publicitaris.
 9. Reflexionar sobre les possibles repercusions de certes conductes considerades de risc per a la salut individual i col·lectiva.
 10. Identificar i avaluar el risc de certes conductes, freqüents en el nostre entorn, com la pràctica d'esports d'aventura, el consum d'alcohol i altres activitats.
 11. Conèixer alguns dels efectes de l'alcohol sobre l'organisme i avaluar el risc que comporta el seu abús en relació a la conducció.
 12. Assumir amb responsabilitat les decisions personals respecte a les conductes que afecten a la pròpia salut.
 13. Adquirir habilitats per a l'autoconeixement i la presa de decisions.
 14. Avaluar críticament i respectar les opinions contràries i estar disposat a mantenir o a canviar la pròpia opinió en funció d'argumentacions raonades.

Continguts per Unitats didàctiques:

Unitat didàctica 1:

Els estils de vida i la salut

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.Concepte d'estil de vida. 2.Relació entre l'estil de vida i la salut. 3.Factors que incideixen en els estils de vida. 4.Concepte d'hàbit. 5.Concepte de salut. 6. Relació entre estil de vida i salut. 1.Redacció sobre aspectes positius del viure. 2.Anàlisi dels factors que incideixen en els propis hàbits. 3.Autoanàlisi d'estil de vida. 4.Indagació mitjançant enquesta sobre la consideració de la salut com a valor en persones d'edat avançada i joves. 1.Afrontament de la vida. 2.Responsabilitat individual i col·lectiva respecte a la salut. 3.Repercusions socials de les conductes individuals. 4.Responsabilitat i llibertat en les decisions. 5.La salut com a valor.

Unitat didàctica 2:

Tots tenim una dieta

(Què mengem i com mengem)

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.Factors que influeixen en l'adopció d'hàbits alimentaris. 2.Alimentació i nutrició. 3.Funcions dels nutrients. 4.Equilibri de la dieta i salut. 5.L'alimentació: necessitat bàsica i element de plaer. 6.Dieta equilibrada adaptada als gustos personals. 7.Influència de les modes en els hàbits alimentaris: dieta i imatge. 8.Variació de models estètics en les diferents èpoqueshistòriques i cultures. 9.Diversitat d'estils alimentaris. 10.La dieta mediterrània i la dieta occidental: característiques. Principals avantatges i inconvenients. 11.Conseqüències negatives d'una alimentació per excés o per defecte. 1.Reflexió i anàlisi dels factors que més incideixen en els costums descrits d'uns personatges ficticis. 2. Anàlisi dels propis hàbits alimentaris. 3.Resposta a un qüestionari sobre algunes creences relacionades amb l'alimentació. 4.Identificació i anàlisi d'alguns models estètics de diferents èpoques històriques. 5.Identificació de plats típics de la cuina de diverses regions espanyoles. 6.Investigació sobre plats típics de minories ètniques. 7.Identificació de característiques de la dieta mediterrània i occidental. 8.Anàlisi dels principals valors d'uns personatges ficticis descrits. 9.Concreció escrita de recomanacions per a millorar l'estil de vida dels personartges. 10.Elaboració d'un mural que contingui de forma atractiva els principals hàbits alimentaris. 1.Avaluació positiva de la pluralitat d'estils alimentaris. 2.Acceptació de diferents preferències en els menjars. 3.Relativitat del concepte de bellesa. 4.Acceptació de la pròpia imatge i respecte cap a la dels altres. 5.Avaluació positiva de la relació entre dieta equilibrada i salut. 6.Avaluació dels interesos publicitaris: els beneficis econòmics o la salut. 7.Creences i opinions sobre la dona i l'home ideal de bellesa.

Unitat didàctica 3:

L'activitat, la postura i el descans

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.Elements que ens ajuden a estar en forma. 2.Funcions de l'aparell locomotor. 3.Relació entre activitat física i salut. 4.Higiene postural. 5.Ritmes biològics i necessitat de descans. 6.Funcions del dormir. 7. L'estil de vida i el estrés. Tensió nerviosa i relaxació. 1.Pràctica per a l'autoanàlisi de la forma física. 2.Revisió prèvia de coneixements. 3.Resposta a un qüestionari sobre hàbits físics. 4.Reconeixement de postures correctes. 5.Lectura d'un text per a extreure'n idees sobre l'insomni. Elaboració d'un díptic per a transmetre aquestes idees. 6.Investigació sobre les hores que dedica a dormir el grup classe. 7.Reflexió sobre la qualitat del dormir a partir d'un qüestionari. 8.Pràctica d'un mètode de relaxació. 1.Avaluació positiva respecte a un estil de vida actiu. 2.Acceptació de diverses possibilitats d'activitat física. 3.Importància de la moderació i la continuitat respecte al exercici físic. 4.Assumpció de l'activitat diària (oci, esport i treball) com a forma de vida saludable. 5.Acceptació de la competitivitat com a forma de vida poc saludable. 6.Avaluació positiva del dormir com a element reparador. 7.Importància d'una bona distribuciódel temps per a la salut.

Unitat didàctica 4:

Viure arriscadament

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.Concepte de risc. Aspectes positius i negatius. 2.Límits del risc. El risc controlat. 3.Activitats de la vida diària que comporten un risc. 4.El risc com a estil de vida. 5.Alcohol i conducció: Efectes del consum, alcoholèmia (concepte i càlcul). Relació amb els accidents de trànsit. 1.Averiguació sobre les activitats que comporten un risc: esports d'aventura, conductes de de salut, conducció, consums d'algunes substàncies, conductes socials,...) 2.Anàlisi del nivell de risc i acceptabilitat social de diverses situacions. 3.Comprensió dels efectes de l'alcohol sobre la conducció mitjançant videos informatius. 4.Pràctica amb el joc "LÍMIT ZERO", programa informàtic interactiu. 1.Importància de les decisions en l'autoprotecció. 2.Pluralitat d'actituds respecte al risc. 3.Responsabilitat front l'assumpció d'un risc. 4.Acceptació del risc controlat. 5.Avaluació de la relació entre el consum d'alcohol, la conducció i els accidents de trànsit. 6.Estereotips i percepcions personals respecte als efectes de l'alcohol.

Unitat didàctica 5:

Tu ets el teu millor amic

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1.L'estil de vida i les relacions interpersonals. 2.Diferents maneres de ser i d'enfrontar-se a les situacions de la vida. 3.La salut mental. Concepte d'autoestima i autoconcepte. L'estat d'ànim. 4.Estratègies per a millorar les relacions interpersonals. 5.Autonomia i dependència. Egoisme i altruisme. 6.L'autocontrol. 7.Concepte d'assertivitat i l'adquisició d'habilitats assertives. 1.Autoconeixement del propi estil de resposta a diverses situacions de la vida a partir d'un qüestionari. 2.Reflexió sobre els estils a partir de la lectura de textos. 3.Identificació d'estils i maneres de ser amb situacions concretes. 4.Descripció d'una resposta optimista i pessimista front una situació viscuda. 5.Pràctica per a la comprovació del nivell d'autocontrol. 6.Aplicació de tècniques assertives a situacions viscudes o pròximes a la realitat dels joves. 7. Escenificació d'una situació conflictiva mitjançant la tècnica del "joc de rol". 1.Respecte a la diversitat de formes de pensar i de viure. 2.Acceptació d'un mateix. 3. Avaluació positiva de l'autonomia en les decisions. 4.Assumpció  de la importància de les interrelacions per a la salut.

Orientacions didàctiques

Aquest crèdit està pensat per a treballar-lo seguint el fil conductor del material didàctic, conduint-nos a una sèrie d'activitats que representen el gruix del treball de cada Unitat Didàctica.

Les activitats estan programades a fi d'aconseguir diferents objectius, a partir de diferents tècniques: anàlisi de dades, consulta bibliogràfica, elaboració de cartells publicitaris, representació gràfica, etc. S'atorga una especial importància a aquelles que pretenen conscienciar a l'alumnat de quin és el seu estil de vida i de la seva actitud front a les diferents solucions, presentades en forma d'enquestes personals al llarg de les unitats.

Hi ha activitats que han de ser fetes individualment i altres en les que la necessitat de discusió i la presentació d'una resposta conjunta justifiquen el treball en grup.

Degut a la particular índole del crèdit, en el que es propicia especialment l'anàlisi i la reflexió, procurem no acumular massa informació teòrica, de manera que en algunes unitats s'afegeix al final un annex sobre aquells conceptes teòrics que són interessants i complementen el treball de la Unitat Didàctica.

Les activitats haurien de quedar recollides en un quadern específic per a aquest crèdit. També s'hauria de suggerir a l'alumne que en el quadern constessin les aportacions complementàries, tant les proporcionades pel professor/a, com qualsevol altra suggerida a la classe.

Al final del crèdit hi ha un Solucionari, que dóna resposta a aquelles activitats de tipus conceptual o que per les seves característiques admeten una resposta concreta. En aquest cas, l'alumnat hauria de fer l'activitat en el quadern i, a posteriori, individualment o col·lectivament, contrastar-ho amb el que diu el Solucionari. S'ha de tenir present que de vegades, aquestes respostes que aportem no pretenen ser tancades o unívoques, sinó obertes a la reflexió, al comentari o a la discusió.

El professor pot perfectament deixar de banda alguna de les activitats, per que no les veu factibles en l'entorn en que li escau de portar-les a terme, o per altres raons. Al final de les unitats s'han programat Activitats de Reforç i Ampliació que ajudaran al tractament, sempre difícil, de la diversitat en l'aula.

El crèdit conté en algunes Unitats Didàctiques un Test d'Autoavaluació amb respostes en el Solucionari, que pretén facilitar la síntesi de la mateixa. En altres unitats, degut a que els objectius són el conscienciar l'alumnat del seu estil de via o ajudar-lo a que opti de manera lliure i responsable per una manera de viure, no ens ha semblat apropiat de fer cap tipus d'autoavaluació.

En general, el tractament que s'ha fet de la matèria és acostar-la als aspectes més vivencials de l'alumnat, fugint dels aspectes més teòrics i allunyats de la seva realitat quotidiana. Encara que, al mateix temps, podem ampliar el bagatge de coneixements de les àrees implicades en aquest crèdit transversal, si el disseny del Projecte Curricular del Centre Educatiu així ho concerta. En aquest sentit, s'haurien de tenir en compte les breus Consideracions Metodològiques que hem proporcionat anteriorment.

Sistema d'avaluació

Pensem que l'avaluació d'aquest crèdit s'hauria de centrar en tres aspectes:

Els autors i autores :

Joaquim CABRA

Prof. de Secundària, Psicopedagogia

Isidre MARÍAS

Prof. de Secundària, Filosofia

Mª Cruz MOLINA

Prof. Universitària d'Educació per a la Salut i Metgessa

Xavier SARASÍBAR

Tècnic Municipal en Educació per a la Salut, Psicòleg

Assumpció SAVALL

Prof. de Secundària, Biologia

¿ Col·laboració ?                                           ¿ Consultes ?

  Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat