Salut i Estils de vida

Una proposta per a l'ESO

En moltes ocasions, veiem com el problema del manteniment d'una bona salut es fia totalment al coneixement dels factors que incideixen en la gènesi de les malalties. Des d'aquesta perspectiva, els problemes de salut es resoldrien, sense més, amb una major difusió dels coneixements biosanitaris.

Si bé és cert que del desconeixement o, pitjor encara,  de la superstició i el tòpics, no se'n desprén per regla general hàbits de vida saludables, també és igualment cert que amb molts i profunds coneixements es mantenen conductes d'altíssim risc per a la salut, tant en certes ocasions puntuals com en forma de pautes habituals de conducta. Això es fa expecialment palés en molts joves que, tot i tenint una bona informació sobre els efectes del tabac, l'alcohol o altres drogues, consumeixen aquestes substàncies, esporàdica o habitualment; o en els que, coneixent els riscos del sexe sense protecció, el practiquen sense tenir-ne...

Un bon treball educatiu en pro de la salut ha d'incidir sobre les pautes de conducta, creant estils de vida, coadjubant a que l'alumnat prengui consciència de què són els estils de vida i quina és la seva incidència en la salut, també a mitjà i a llarg termini.

Per això és imprescindible, també, desterrar el concepte de salut entesa com a no-malaltia, i passar a comprendre la salut com un estat dinàmic complexe de benestar físic, mental i social, que no consisteix únicament en l'absència de malaltia.

En aquesta pàgina, oferim un Projecte Curricular per aquesta matèria, podrà ser assumit com a Crèdit Variable o com a continguts a desglossar per a fer-los efectius com a Eix Transversal en qualsevol Projecte de Centre Escolar. Les àrees temàtiques que aquí proposem no esgoten tot l'ampli ventall de possibilitats que hi ha en Educació per a la Salut, però creiem que són les de major interés per a les necessitats i el riscos de l'alumnat de Segon Cicle d'ESO (14-16 anys).

La orientación que le damos es siempre interdisciplinar, sin plegarnos a un biologismo reduccionista y educativamente inoperante. Se aboga por un talante abierto y dialogante, ya que en estos temas la invectiva magistral o el discurso paternalista suele ser contraproducentes, promoviendo lo que se pretende combatir.

L'orientació que li donem és sempre interdisciplinar, sense plegar-nos a un biologisme reduccionista i educativament inoperant. S'aposta per un tarannà obert i dialogant, ja que en aquests temes la invectiva magistral o el discurs paternalista acostuma ser contraproduent, promovent, justament, el que es pretén combatre.

Continguts:      (En construcció...)

Material d'aula per a l'alumnat, publicat en català

( Amb informació sobre el seu contingut i forma d'aconseguir-lo )

 Algunes WEBs que ens poden ser d'utilitat

Página realizada por Isidre MARIAS i M. Cruz MOLINA