Tornar a la pàgina anterior

Formes, línies i colors (1)

Treball amb PAINT de Windows 95/98

Cicle inicial d’educació primària.1999-2000

Objectius

Continguts

Familiaritzar-s’hi i conèixer l’existència de programes de dibuix senzill.

Conèixer algunes de les rutines i funcions bàsiques del programa de dibuix.

Utilitzar les rutines i funcions del programa de dibuix en un treball dirigit.

Utilitzar les rutines i funcions del programa de dibuix en la creació plàstica personal i original.

Enregistrar i desar el document creat en un disquet.

Recuperar un document des d’un disquet.

Abandonar el programa de forma correcta.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany del treball amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir els propis treballs.

Sistematitzar les funcions treballades amb el programa de dibuix.

Analitzar les implicacions, en el procés de creació plàstica, de les eines informàtiques.

Coneixement de rutines i funcions bàsiques d’un programa de dibuix.

Aplicació de rutines i funcions bàsiques d’un programa de dibuix.

Enregistrament d’un arxiu en una unitat de disquet.

Recuperació d’un arxiu des d’una unitat de disquet.

Sistematització de les funcions treballades amb el programa de dibuix.

Presa de consciència del caràcter d’esborrany del treball amb eines informàtiques.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l’alumne

Configurar el Paint amb els següents paràmetres:

-Atributs de la imatge: ancho 14,49 cm ; alto 8,7 cm(solament en el cas de que els fitxers s’emmagatzemin en format .bmp)

-Preparar pàgina: Vertical ; marges (en mm): izquierdo 30, derecho 30, superior 90, inferior 50. (Aquests paràmetres s’han de donar cada cop que es vulgui imprimir.)

Configurar l’escriptori de manera que es pugui accedir directament als arxius de treball.

1. Els elements de la pantalla de PAINT

2. La caixa d’eines de PAINT

Suggeriments metodològics

 La bona dinàmica de la majoria de les sessions aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l’inconvenient de que el temps d’espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. La resta de sessions, tenint en compte que són a títol de recapitulació i de posada en pràctica de les rutines i funcions treballades, es poden plantejar donant més llibertat d’acció a l’alumne.

La configuració dels atributs de la imatge amb les mesures proposades respon a la necessitat, en el cas de treballar amb format .bmp, d’impedir la creació de fitxers excessivament grans. A més, amb les mesures donades i amb una resolució de pantalla de 800x600, la imatge s’ajusta a l’àrea de pantalla visible. En altres circumstàncies, caldria, si es creu convenient, variar els paràmetres.

Temporalització

Sessions:

Sessió 1: Completar línies

Sessió 2: Pintar i relacionar

Sessió 3: Fer quadrats i rectangles (1)

Sessió 4: Fer quadrats i rectangles (2)

Sessió 5: Composició lliure

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000