ACTIVITAT 1.7
PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent


Es defineix el producte d'un nombre m per un vector com el vector que té:
1) direcció: la mateixa que
2) sentit: el mateix que si m és positiu
              oposat al de si m és negatiu
3) mòdul: el mòdul de multiplicat pel valor absolut de m

Si m=0 el vector és el vector nul, un vector que té mòdul 0 i que s'expressa per. És a dir, 0=.

Resumint, multiplicar un vector per un nombre m equival a allargar (o encongir) el seu mòdul tantes vegades com indica el valor absolut de m, i invertir el seu sentit si m és negatiu.

El nombre m pel que es multiplica un vector rep el nom d'escalar.

A les figures de la dreta tens tres exemples del producte d'un escalar per un vector.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Movent el punt C dibuixa els vectors:

1) = 2

2) = -3

3) = 3,5

4) = -2,15

5) = 0,5

6) = -1,75

7) = 1,25

8) El vector oposat al vector .

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Et donen els vectors

Dibuixa en la teva llibreta de treball els següents vectors: 2, 0,5, 1,5, - 3, - 1,75 i - 0,4.

FI DE L'ACTIVITAT 1.7
PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent