ACTIVITAT 1.8
COMBINACIONS LINEALS DE DOS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent

Si donats dos vectors, i , construïm uns altres vectors combinant productes per escalars amb sumes i restes de la següent forma:
                                   3+ 2
                                 - 2+
                                 - 4- 1,5
                                   2- 3
direm que hem format combinacions lineals dels dos vectors i . En la figura de la dreta tens quatre combinacions lineals obtingudes per aplicació de la regla del paral·lelogram.

És a dir, una combinació lineal de dos vectors i és qualsevol altre vector obtingut així: = m+ n, essent m i n escalars.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Movent els punts verds, dibuixa els següents vectors:

1) = 2 + 3

2) = 4
-

3) = - 2
+ 2

4) = - 3
- 3

5) = 1,8
+ 2,5

6) = - 4
- 1,4

7) = - 2


8) = 3

                      SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

 

Et donen els vectors

Aplicant la regla del paral·lelogram dibuixa en la teva llibreta de treball els vectors ,, i , essent

 = 3+ 2    ,       = - 2+     ,     = - 4- 1,5    i      = 2- 3

FI DE L'ACTIVITAT 1.8
COMBINACIONS LINEALS DE DOS VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 1
Activitat següent