ACTIVITAT 2.3
REGLA DEL PARAL·LELOGRAM

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent

Si apliquem la regla del paral·lelogram per realitzar una suma de dos vectors donats pels seus components, també arribem en la conclusió de que s'han de sumar les respectives components de cada vector sumand.

Així, en la figura tenim la sumes dels mateixos vectors de l'activitat anterior

+ =  (1 , 3) + (4 , 2)  =  (1+ 4 , 3+3)  =  (5 , 5)
   + =  (-1,-3) + (5 , 2)  =  (-1+ 5,-3+2)  =  (4 , -1)

realitzades ara utilitzant la regla del paral·lelogram.

També es comprova que si = (u1 , u2)  i = (v1 , v2), aleshores

+ = (u1 , u2) + (v1 , v2) = (u1+ v1 , u2+ v2)


ACTIVITAT INTERACTIVA

Ara tens la suma + de dos vectors obtinguda utilitzant la regla del paral·lelogram. Movent els punts verds per variar els vectors i , fes gràficament les següents sumes de vectors donats pels seus components:

1)   (4, -2) + ( 2, 5)
2)   (-3, 1) + ( 4,-7)
3)   (0, -4) + (-6, 7)
4)   (3, -3) + (-3,-3)
5)   (5,  4) + ( 1,-4)
6)   (-5,-3) + ( 5, 3)

Observa també que sempre es verifica:
          Components de (+) =
    Components de+ Components de

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

Fes les següents sumes de vectors representant-los en un full quadriculat i utilitzant la regla del paral·lelogram:

a)    (5 , 2) + (-2 , 4)

d)    (-3 , 3) + (-3 , 3)

b)    (-7 , 4) + (1 , -3)

e)    (-4 , 1) + (4 , 5)

c)    (7 , -6) + (-4 , 0)

f )    (-3 , 5) + (3 , -5)


FI DE L'ACTIVITAT 2.3
REGLA DEL PARAL·LELOGRAM

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent