ACTIVITAT 4.2
SIMÈTRIC D'UN PUNT RESPECTE D'UN ALTRE PUNT

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent


Donats dos punts A i B, el simètric de B respecte de A és el punt S que verifica (o de forma equivalent ). També podem dir que S és el punt tal que A és el punt mitjà del segment SB.

Aleshores, si A(a1,a2) i B(b1,b2), tenim dues possibilitats per obtenir el punt S simètric de B respecte de A:

1) Fent una translació del vector A segons el vector  – (o bé segons el vector ):

S = A + (–) = A + = A + (A – B) = A + A – B = 2A – B

2) Suposant que S té unes coordenades desconegudes S(x,y) i calculant-les imposant la condició de que A sigui punt mitjà del segment SB. Aleshores, segons s'ha vist a l'activitat anterior:
                                                          
de la primera equació anterior poden obtenir x, i de la segona y.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Calcula el simètric S de B respecte de A en els següents casos.

Utilitza algun dels dos procediments explicats anteriorment i comprova després en l'applet de la dreta que S s'obté quan .

1) A(4,4) i B(7,2)

2) A(2,1) i B(7,4)

3) A(0,0) i B(2,-4)

4) A(-1,2) i B(3,2)

5) A(4,-2) i B(7,-4)

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL


Considera els mateixos parells de punts A i B de l'activitat interactiva. Calcula ara el simètric de A respecte de B per a tots ells (observa que no és el mateix que el simètric de B respecte de A).

FI DE L'ACTIVITAT 4.2
SIMÈTRIC D'UN PUNT RESPECTE D'UN ALTRE PUNT

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent