ACTIVITAT 5.3
PROPIETATS DEL PRODUCTE ESCALAR - 1

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent


1) L'angle ^que formen dos vectors i es considera no orientat. És a dir, és el mateix angle que formen i : ^=^.
Com a conseqüència, el producte escalar de dos vectors és commutatiu:
         ·= ||||cos(^) = ||||cos(^) = ·

2) Què passa si en un producte escalar multipliquem un dels dos vectors per un escalar r? La resposta és que tot el producte queda multiplicat per l'escalar r, és a dir, es verifica l'associativitat respecte del producte per escalars:
                                      · ( r) = r(·)
                                       ( r) ·= r(·)
Per veure-ho, fitxeu-vos que:
- si r és positiu, l'angle que formen i  r és el mateix que el que formeni; aleshores · ( r) = ||| r|cos(^r) = r ||||cos(^) = r(·)
- si r és negatiu, l'angle que formen
i  r i l'angle que formen i són complementaris; aleshores cos(^r) = - cos(^) i podem escriure
· ( r) = ||| r|cos(^r) = - r ||||[-cos(^)] = r(·)

Similarment es procedeix si r multiplica l'altre vector .


ACTIVITAT INTERACTIVA

Aquesta construcció posa de manifest que
·( 2,5) = 2,5 (·)

1) Fes una construcció que posi de manifest que ·( 3) = 3 (·).

2) I una altra construcció que posi de manifest que ·( -2) = -2 (·).

3) Actualitza la pàgina i movent l'extrem del vector, tracta d'aconseguir que el producte escalar de i valgui 20.
Comprova que es continua verificant que
·( 2,5) = 2,5 (·).


SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
1) Si || = 5, || = 3  i ^= 60º, calculeu:
a) (3 b) ·(3) c) (-4 d) (2)·(5)
2) Si || = 4, || = 2  i ^= 150º, calculeu:
  a) ·(2) b) ·(-3) c) (-5)·(2) d) (-)·(-2)

FI DE L'ACTIVITAT 5.3
PROPIETATS DEL PRODUCTE ESCALAR - 1

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent