Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Glossari visual de termes arquitectònics. Absis.

Absis.

En Català És la par d’una església o catedral situada a la capçalera. Generalment són de planta semicircular (aquest és el cas de la Seu Vella de Lleida), tot i que també es poden trobar de planta quadrada (absis carrats) o rectangular i algunes d’octogonals o dodecagonals. La coberta, també generalment, sol ésser un quart d’una esfera (volta de forn), tot i que les de planta poligonal poden estar galionades (cúpula de galions) o acabades en aresta. Si mirem l’alçat, com a norma general, diferenciarem dues parts separades per una imposta. La meitat inferior sol ser un sòcol cec. La superior, presenta un número imparell d’obertures ( tres a la Seu9 on la central esta disposada axialment en relació a la nau central. Exteriorment solen presentar columnes adossades que arriben fins l’aler de la coberta, dividint d’absis en trams verticals.
La seva ubicació típica és l’extrem oriental de la nau central (capçalera) de la qual sobresurt. Quan existeixen naus laterals (les paral•leles a la central, com trobem a la Seu Vella) els seus extrems orientals també solen presentar absis secundaris, de menor diàmetre i alçada que el principal. Poques vegades, tot i que exemples hi ha, es varen construir absis adossats al transsepte, oberts a mode de capelles de cara a la nau. Altres vegades, quan l’absis principal és molt voluminós, sol presentar-se lobulat per una sèrie d’absis menors, denominats absidioles, formant petites capelles absidals al seu voltant.


Absis/Ábside/Apse

Ábside.

En Castellano Es la parte de una iglesia o catedral situada en la cabecera. Generalmente son de planta semicircular (este es el caso de la Seu Vella de Lleida), aunque también existen de planta cuadrada o rectangular, octogonal o dodecagonal. Su cubierta, también por lo general, suele ser bóveda de horno (un cuarto de esfera), aunque las de planta poligonal pueden estar gallonadas, o acabadas en arista. Si miramos su alzado, como norma general, diferenciaremos dos partes separadas por una imposta: La mitad inferior suele ser un zócalo ciego. La superior, presenta un número impar de aberturas (tres en la Seu) donde la central esta dispuesta axialmente en relación con la nave central. Exteriormente suelen presentar columnas adosadas que llegan hasta el alero de la cubierta, dividiendo el ábside en tramos verticales.
Su situación típica es el extremo oriental de la nave central (cabecera) de la cual sobresale. Cuando existen naves laterales (las paralelas a la central, como en la Seu Vella) sus extremos orientales también suelen rematarse con ábsides secundarios, de menor diámetro y altura que el principal. Raras veces, aunque existen ejemplos, se construyeron ábsides adosados al transepto, abiertos a modo de capillas de cara a la nave. Otras veces, cuando el ábside principal es muy voluminoso, suele presentarse lobulado por una serie de ábsides menores, denominados absidiolos, formando pequeñas capillas absidiales a su alrededor.Apse

In English "Soon"


Absis/Ábside/Apse