HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - GUIA DEL CURS CURS TIC
0. Introducció.

1. Programa del Curs

2. Estructura i objectius del curs.

3. Metodologia de treball.

4. Lliurament d'exercicis i de materials del curs.

5. Assistència i certificació del curs.

0. Introducció.

Caldrà traslladar-nos en el temps a la llunyania molt pròxima de l'any 1993.

Aquest ens marca l'inici d'una nova revolució, - global per tenir-ne més dades - d'una nova era on les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són i seran una nova eina instrumental que hom haurà d'incorporar al seu bagatge personal, professional, en definitiva sociocultural. De cop i volta, el prisma de saber ens banya amb tot el seu esplendor. Sense mancances, l'Arc de Sant Martí és complert i dels seus feixos naixeren - com els antics savis, sense fronteres al seu saber - persones sense analfabetismes funcionals, persones amb un coneixement "renaixentista" - perdoneu el terme, soc conscient de que és fort - on el mestissatge entre humanisme, tècnica i ciència serà complert. I tot i que, els gradients dels colors seran identificables, les fronteres seran permeables i un impregnarà l'altra.

I tot va començar al 93? En aquest any, el PC - acrònim de "Personal Computer" - - Ordinador Personal - deixa d'ésser personal. Les xarxes, i el seu mundial representant, Internet, ens porten a l'inabastable món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Des de 1993, podem dir que els ordinadors han passat ha estar un company habitual en moltes de les tasques quotidianes de gairebé totes les activitats professionals. Hom no entendria un enginyer fent càlculs d'estructures amb una simple calculadora o un arquitecte dibuixant plànols amb un estilògraf sobre paper vegetal.

On ens dirigim? La idea d'Aldea Global no es pot entendre, sense aquest ajudant - facilitador de vida, seria més correcte - que és el nostre ordinador. Podem renunciar a les Tecnologies de la Comunicació i la Informació? Tenir a l'abast del teu PC la mediateca global, amb una ingent quantitat d'informació - llastimosament quantitativa i no qualitativa, però tot arribarà- fa o hauria de fer-nos - d'un cop per tots - més humans. Podrà fer-ho la gran xarxa? Només si hom pot gaudir-ne d'aquests avantatges, sense fronteres: naturals, racials, religioses, tècniques, econòmiques...

Què ens porta als educadors aquesta nova era? Una convulsió dinamitzadora de les estructures tradicionalment emprades a l'hora de dissenyar i executar activitats d'ensenyament - aprenentatge. On els recursos són interactius, es localitzen amb rapidesa i precisió i els continguts són gairebé inabastables. Les activitats basades en les TIC, no poden caure en l'anècdota d'emprar simplement una màquina o de cercar informació amb més o menys gràcia, sinó que han d'afavorir la integració de tot el potencial educatiu dels recursos TIC existents en la plena formació del nostre alumnat.

I desapareixeran per fi les llacunes del saber ? Difícilment. El que sí es cert, és que dels docents que vivim aquests canvis, en diran inventors, creadors d'un nou concepte d'ensenyament? En diran també? eradicaren la paraula analfabet funcional del llenguatge educacional.

1. Programa del curs.
Mòdul 0. Aspectes bàsics.

Requisits mínims de maquinari i programari.

1. Requeriments bàsics del Sistema.

2. Programari mínim i recomanat.

Freeware; Software comercial llicenciat als IES i Software al mercat.

Documents electrònics que hauran d'imprimir-se.

1. Tipologia i format de document destinats a la impressió en paper.

2. Estils de text.

3. Imatges.

4. Disseny i edició de documents.

Documents electrònics.

1. Tipologia i format de documents electrònics.

2. El text.

3. La imatge.

4. Elements multimèdia

Só; Vídeo; Etc.

Mòdul 1. Internet a l'aula.

Utilització del recursos existents.

Disseny i creació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge basades en:

1. e-mail.

2. Cerca en internet:

a. Llistat d'enllaços.

b. Collage multimèdia.

c. Associació/Relació de webs.

d. Comentari pautat .

e. Cerca guiada.

f. Visita/Exploració guiada.

Disseny i creació de recursos propis.

Disseny i creació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge basades en les WWW:

1. Presentacions multimèdia.

2. Pàgines Web

.a. Estàtiques.

b. Estàtiques amb animacions

c. Dinàmiques. (nocions bàsiques aclaridores)

3. Llibres electrònics en format html.

Mòdul 2.CD-ROMS multimèdia.

Utilització del recursos existents.

Creació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge emprant CD-ROMS comercials.

Disseny i creació de recursos propis.

Disseny i creació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge basades en CD-ROMS de Creació Pròpia. Disseny, edició i creació d'un CD-ROM multimèdia.

2. Estructura i objectius del curs.
3. Metodologia de treball.

Totes les sessions tindran una part teòrica i altra de pràctica que s'haurà de finalitzar-complementar setmanalment amb treball a casa per una major compressió-ampliació dels coneixements adquirits en cada sessió.

Durant la primera sessió recordarem alguns dels aspectes treballats en el curs anterior, d'aquesta manera tornarem a familiaritzar-nos amb el programari i el maquinari que emprarem durant la resta del curs. I serà en aquest moment quan triarem una activitat internivell (valida per a qualsevol alumne del centre) de manera individual o en grups de dos professors com a màxim.

Des d'aquest moment, les sessions s'encaminaran a produir activitats d'ensenyament-aprenentatge aplicant les tècniques detallades en el programa del curs proposat:

2a. Sessió. Creareu un document amb Microsoft Word ( de 5 a 10 pàgines de contingut, un full amb un mínim de 6 exercicis, un altre d'annexos -bibliografia, etc.- i evidentment un amb l'índex del document) amb les tècniques explicades en la primera part de la sessió: Disseny d'una plantilla tipus; format de plantilles, estil de paràgraf (encapçalaments, peus de pàgina, capítols, ...), inserció de taules, d'imatges i altres tipus d'objectes, etc. (el material de sempre però convenientment editat i preparat per aplicar TIC de manera senzilla i efectiva) Aquest document es desarà en el format *.doc, *.pdf i en *.zip (format de compressió considerat un estàndard pels usuaris)
3a. Sessió. Amb el document creat en la 2a sessió, elaborareu un document electrònic incrustant elements multimèdia adients al contingut de l'activitat (só, vídeo, ..., materials que s'hauran de cercar durant la setmana). Es crearan els hipervincles característics dels documents electrònics (http- Protocol hipertextual). Finalment es desarà en els formats adients, *.doc, *.pdf, *.html.
4a. Sessió. Les activitat que vàreu preparar s'hauran de convertir en activitats d'ensenyament aprenentatge. A cada exercici aplicareu un del tipus d'activitat de les explicades amb anterioritat. (Llistat d'enllaços , Collage multimèdia, Associació/Relació de webs., Comentari pautat, Cerca guiada , Visita/Exploració guiada)
5a. Sessió. Amb el document electrònic i les activitats elaborades les sessions anteriors creareu una presentació multimèdia.
6a. Sessió. En aquesta sessió convertireu i editareu l'activitat/s al format/s adequat/s per ésser visualitzada en la pàgina web del centre.

7a. Sessió. En aquesta alçada de curs ja estareu preparats per crear el vostre primer llibre electrònic. Emprareu diferents aplicacions existents al mercat, d'aquesta manera podreu acabar optant per la que us faci sentir més còmodes.
8a. Sessió. Des del primer dia estareu emprant CD-ROMS de consulta (segur que sí). En aquesta sessió aprendreu extraure recursos per tal d'elaborar activitats d'ensenyament-aprenentatge, complementaries a les activitats desenvolupades anteriorment (podran ser de reforç o d'ampliació de coneixements però mai substituiran les que haureu desenvolupat anteriorment)
9a i 10a. Sessions. Durant aquestes darreres 6 hores i amb els materials generats en les precedents "cremareu" (creareu) un CD-ROM autoexecutable, que permeti treballar i/o instal·lar les vostres aplicacions en qualsevol PC i des de qualsevol dels programes emprats (i evidentment els considerats estàndard per la totalitat d'usuaris. Bé, per gairebé la totalitat)

4. Lliurament d'exercicis i de materials del curs.

En un curs de Disseny i execució d'activitats d'ensenyament-aprenentatge que emprin les TIC, no queda altre sistema viable per lliurar els exercicis que desenvolupareu i per accedir als materials de consulta i treball que utilitzar les TIC. Així que haureu de lliurar els vostres exercicis per correu electrònic en format ZIP, transferències de dades per FPT, etc. Però tranquils aprendreu a fer-ho de manera ràpida i efectiva.

5. Assistència i certificació del curs.

Per obtenir el corresponent certificat d'assistència i aprofitament del present curs caldrà assistir com a mínim al 80% de les sessions i lliurar el 100% dels exercicis i activitats proposades pel professor.

Cada sessió es dividirà en dos blocs, el que significa que haureu de signar l'assistència en un mínim de 16. En acabar el curs disposareu (si us cal) de quinze dies (dues setmanes) per finalitzar, retocar i/o ampliar les activitats realitzades en ell, transcorregut aquest termini, el curs es donarà per finalitzat i es transmetrà la documentació pertinent a la Subdirecció General de Formació del Professorat.

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in