Geometria de l’espai

 

1.       

(2009-juny-4) 1. Donats el punt P = (1, 2, 3) i la recta r :


a) Trobeu l’equació cartesiana (és a dir, de la forma Ax + By + Cz + D = 0) del pla π que passa per P i és perpendicular a la recta r.

b) Trobeu el punt de tall entre la recta r i el pla π.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

2.       

(2009-juny-4) 6. Siguin r i s dues rectes de l’espai les equacions respectives de les quals, que depenen

d’un paràmetre real b, són les següents:

,  


a) Trobeu el punt de tall de la recta r amb el pla d’equació x = 0 i el punt de tall de

la recta s amb aquest mateix pla.

b) Calculeu un vector director per a cada una de les dues rectes.

c) Estudieu la posició relativa de les dues rectes en funció del paràmetre b.

[1 punt per l’apartat a; 1 punt per l’apartat b; 2 punts per l’apartat c]


Solució

 

 

3.       

(2009-juny-3) 4. Donats el pla π: x + 2y – z = 0 i el punt P = (3, 2, 1):

a) Calculeu l’equació contínua de la recta r que passa per P i és perpendicular a π.

b) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla π.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

4.       

(2009-juny-3) 6. Siguin P = (3 – 2a, b, –4), Q = (a – 1, 2 + b, 0) i R = (3, –2, –2) tres punts de l’espai .

a) Calculeu el valor dels paràmetres a i b per als quals aquests tres punts estiguin

alineats.

b) Trobeu l’equació contínua de la recta que els conté quan estan alineats.

c) Quan b = 0, trobeu els valors del paràmetre a perquè la distància entre els punts

P i Q sigui la mateixa que la distància entre els punts P i R.

d) Si b = 0, calculeu el valor del paràmetre a perquè els punts P, Q i R determinin

un triangle equilàter.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 


5.       

(2009-setembre-1) 2. Considereu en l’espai  les rectes r i s, les equacions respectives de les quals són:

,


en què m és un paràmetre real. Estudieu si hi ha cap valor d’aquest paràmetre per

al qual les rectes siguin perpendiculars i es tallin.

[2 punts]


Solució

 

 

6.       

(2009-setembre-1) 4. Donats els vectors ,  y  de :

a) Calculeu l’angle que formen  y  quan a = 0.

b) Trobeu el valor del paràmetre a perquè els vectors ,  y  siguin perpendiculars dos a dos.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

7.       

(2010-juny-1) 1. Trobeu l’equació general (és a dir, de la forma Ax + By + Cz + D = 0) del pla que

conté la recta i és paral·lel a la recta .

[2 punts]


Solució

 

 

8.       

(2010-juny-1) 4. Donades les rectes  i :

a) Comproveu que són paral·leles.

b) Trobeu l’equació general (és a dir, de la forma Ax + By + Cz + D = 0) del pla que

les conté.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

9.       

(2010-juny-4) 1. Donats el pla p: x + 2y + 3z – 4 = 0 i els punts P = (3, 1, –2) i Q = (0, 1, 2):

a) Calculeu l’equació contínua de la recta perpendicular al pla p que passa pel

punt P.

b) Calculeu l’equació general (és a dir, de la forma Ax + By + Cz + D = 0) del pla

perpendicular a p que passa pels punts P i Q.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

10.   

(2010-juny-5) 2. Donats el punt P = (1, 0, –2) i la recta :


a) Trobeu l’equació contínua de la recta que passa pel punt P i talla perpendicularment

la recta r.

b) Calculeu la distància del punt P a la recta r.

[1,5 punts per l’apartat a; 0,5 punts per l’apartat b]


Solució

 

 

11.   

(2010-juny-5) 5. Siguin r i s dues rectes d’equacions

 i .


a) Trobeu el valor del paràmetre a perquè aquestes rectes es tallin.

b) En el cas en què es tallen, trobeu l’equació general (és a dir, de la forma

Ax + By + Cz + D = 0) del pla que les conté.

[1,5 punts per l’apartat a; 0,5 punts per l’apartat b]


Solució

 

 

12.   

(2010-setembre-2) 2. Donats el pla π :5x + y + 3z = 4 i la recta , estudieu-ne la posició relativa en funció del paràmetre a.

[2 punts]


Solució

 

 

13.   

(2010-setembre-2) 6. Considereu la recta .


a) Trobeu els dos punts, A i B, de la recta r que estan situats a una distància d = √6

del punt P = (–1, 1, 2).

b) Trobeu l’àrea del triangle de vèrtexs A, B i P.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

14.   

(2011-juny-1) 1. Donada la recta :

a) Trobeu-ne un vector director.

b) Calculeu l’equació contínua de la recta paral·lela a r que passa pel punt

P=(1, 0, −1).

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 


15.   

(2011-juny-1) 5. Siguin  i .


a) Comproveu que r1 i r2 són perpendiculars.

b) Comproveu que es tallen mitjançant la determinació del punt de tall.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

16.   

(2011-juny-4) 2. Donat el pla π :2x+y−z=5:

a) Calculeu l’equació del pla paral·lel al pla π que passa pel punt P=(1, 0, −1).

b) Determineu també la distància entre el punt P i el pla π.

[1 punt per cada apartat]


Solució

 

 

17.   

(2011-juny-4) 5. Calculeu l’equació general (és a dir, de la forma Ax+By+Cz+D=0) dels plans que contenen la recta i que formen un angle de 45° amb el pla z=0.

[2 punts]


Solució

 

 

18.   

(2011-setembre-2) 2. Donada la recta , calculeu l’equació general (és a dir, de la forma


Ax + By + Cz +D= 0) del pla perpendicular a la recta que passa pel punt

P = (1, 0, –1).

[2 punts]


Solució

 

 

19.   

(2011-setembre-2) 5. Considereu la recta i el pla

π :2x+ y−5z=5.

a) Estudieu la posició relativa de la recta r i el pla π en funció del paràmetre a.

b) Quan a = 3, calculeu la distància de la recta r al pla π.

[1 punt per cada apartat]


Solució