Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Guió racionalisme
El racionalisme
Recorregut
Biografia Descartes
Mort sospitosa
Altres racionalistes
"El Discurs"
Text del "Discurs"
El geni maligne
I els sentiments?
Crisi ecològica
Euclides
Exercicis

 

Enllaços

BARUCH DE ESPINOZA (1632-1677).
Alegret-Arnau-Turró.

La seva conversió a la filosofia cartesiana i el motor inicial del seu pensament fou una inquietud ètica: l'home, en lloc de cercar la llibertat i la felicitat autèntiques, viu sotmès a les passions més diverses.
Retrobar la via de comportament correcta només és possible si la ment es desfà justament dels prejudicis, tòpics i submissions que l'existència vulgar comporta. Sols si esmenem el nostre enteniment i l'alcem del seu funcionament comú al científic podrem aconseguir la veritat (quant al coneixement) i assolir la felicitat (quant a la pràctica).


Esmena de l'enteniment.

Per a Spinoza, i sota la influència de Descartes, l'enteniment es caracteritza per la subjecció immediata als sentits, l'antropomorfisme dels seus conceptes i la manca de claredat en els seus raonaments: caràcters que l'escolàstica aristotèlica personifica en la utilització continuada de la finalitat, les espècies intencionals, les formes substancials, etc..

En front d'això, la ciència ha de consistir en l'evidència absoluta dels seus conceptes i raonaments.

On trobar aquesta evidència?

- L'intel•lecte sols pot percebre amb tota claredat i distinció allò que ha construït ell mateix d'acord amb les lleis lògico-matemàtiques. Així, doncs, l'únic procediment absolutament evident i, per tant, científic serà aquell en què l'enteniment genera conceptes i cadenes deductives necessàries tal com es fa palès en la matemàtica.

- Per tant, cal redefinir dues nocions filosòfiques fonamentals per a qualsevol construcció teòrica:

a) el concepte d'ésser.

Conèixer la realitat significa reduir-la als seus conceptes components intuïtivament evidents, la qual cosa vol l'existència d'una articulació racional de les idees que ens l'expliquen.

Conclusió: Tot allò que és (ho és perquè) és pensable.

b) El concepte de causa.

L'aparença empírica sols dóna fenòmens juxtaposats en el temps, mai connexions necessàries entre ells; la causalitat, per tant, només pot entendre's correctament des de l'ordre de l'enteniment: que A és causa de B vol dir que el concepte de B es dedueix necessàriament del concepte de A.

L'explicació científico-causal de la realitat és així l'ordre deductiu dels conceptes tal com la físico-matemàtica fa palès en reduir l'experiència qualitativa a termes geometritzables i calculables.

Efectuada aquesta tasca, l'home s'haurà elevat a la saviesa i, en conèixer la veritat de l'univers, podrà gaudir de l'autèntica felicitat més enllà de les subjeccions i errors a què ens lliga la ignorància. El projecte ètic d'aconseguir el vertader destí humà depèn, doncs, de la prèvia elaboració d'una ontologia general de la realitat.

Ontologia de la substància.

Descartes havia definit la substància com allò que no necessita cap altra cosa per a existir; aplicant-hi l'equivalència entre l'ésser i el pensament, Spinoza reformula la definició cartesiana en aquests termes:
"Substància és allò el concepte del qual no en necessita cap més per a formar-se".

Si atenem que tots els conceptes particulars mantenen sempre una relació amb altres -encara que només sigui negativa: així, dir A és B ja pressuposa dir A no és C, D,E...- La seva funció delimitadora necessita d'altres.

L'únic concepte que no en necessita cap més és el d'infinit, perquè qualsevol altra noció és ja una acotació d'aquesta originària. Si hom defineix la substància per la infinitud, hom dedueix d'això mateix que existeix, ja que la no-existència seria ja una limitació que contradiria la seva pròpia definició.

Per pura necessitat del pensament ha d'existir una substància infinita. Seguint el llenguatge tradicional = Déu.

- Primer principi del pensament = de la realitat.
- L'ordre de l'enteniment és rigorosament deductiu.
- Per tant, ha de ser possible derivar una caracterització general de la realitat ("Etica more geometrico demonstrata).

- Tot el que és ens apareix com a parcel•lació de la substància.
- Anomenem natura la totalitat dels ens. Natura = substància.
- Déu = natura = substància.
- Pel fet de ser infinita, a la substància li corresponen infinits atributs (és a dir, maneres essencials de ser), dels quals el nostre enteniment en coneix sols dos:
- l'extensió o pura espacialitat geomètrica de la matèria.
- el pensament o capacitat intel•lectual de concebre idees clares i distintes.


Conseüències ètiques.

El determinisme de la substància està sotmès al desenvolupament de tots els seus atributs i, per tant, dels dos que distingeix el nostre enteniment: la res extensa i la res cogitans.

En perfecte paral•lelisme amb el mecanisme corporal, la nostra vida psíquica és una successió d'estats anímics (passions, volicions, accions) connectats de manera necessària. Com es pot entendre llavors el concepte de llibertat quan l'apliquem a la consciència?

Spinoza assenyala que si entenem per llibertat quelcom així com l’espontaneïtat de la voluntat irreductible a l'ordre necessari de les raons, això és contradictori amb les característiques de la realitat que exposa el sistema filosòfic. La llibertat solament és compatible amb el saber científic quan la comprenem com el coneixement de les pròpies determinacions. Conèixer les determinacions que ens afecten vol dir elevar a consciència la sèrie d'estats d'ànim, les seves causes externs en el món físic i les seves conseqüències possibles en mi, la qual cosa permet:

a) Compresa la necessitat immodificable de certs esdeveniments, deslliurar-me de la subjecció a les passions que els segueixen.

b) Compresa la possibilitat de canviar una sèrie causal en altres casos, modificant-la.

La llibertat com a coneixement significa en qualsevol cas la independització de la consciència respecte a la submissió a les passions espontànies. Sols el savi és lliure perquè, davant de l'home ordinari, ha aconseguit l'estat de claredat intel•lectual que li permet de comprendre (i modificar quan s'escau) l'ordre del món.

D'aquesta manera, i com dèiem al començament, la doctrina de Spinoza condueix a una ètica:

- La moral de l'alliberament pel conreu de la ciència, és a dir, de la comprensió racional de l'univers.El resultat final del sistema filosòfic és justament la destinació màxima de què pot gaudir l'home: l'estat de coneixement absolut de les determinacions naturals i anímiques equival a la ubicació del subjecte en la perspectiva general de la substància, és a dir, de Déu; la saviesa és la comprensió de la totalitat que ens fa lliures i l'estat d'ànim que en deriva és la felicitat.

La felicitat, en conseqüència, no es troba de cap manera on l'enteniment vulgar la cerca (satisfacció de desitjos, riquesa, plaers, honors, etc) sinó tan sols en l'amor intellectualis Dei, és a dir, el coneixement científic de la realitat.
 

BARUCH DE SPINOZA (1632-1677).
Ed. Alhambra).

INFLUENCIES

Primeres obres: influències neoplatòniques; càbala i la filosofia jueva. Giordano Bruno.

Es converteix en cartesià, sense abandonar les intuïcions primitives.

PROJECTE FILOSOFIC.

Intencions: El conjunt de la seva obra obeeix a 3 intencions distintes:

a) Preocupacions ètiques.

El Bé suprem consisteix en el coneixement de la unió entre l'ésser humà i la natural. I per assolir aquest coneixement l'enteniment necessita ser "reformat".

b) Preocupacions religioses.

- Expulsat de la Sinagoga.
- Perseguit per ateu.
- Autor d'una crítica a la religió d'Israel.

Tanmateix Spinoza és un místic. rebutja tota forma de religió revelada, però cerca constituir una "religió filosòfica" universal. El projecte de Spinoza difereix radicalment del de Descartes: ja no es tracta d'una nova fonamentació i unificació de les ciències a partir de principis i mètode únics, sinó d'encaminar totes les ciències "vers un mateix fi": El Bé suprem de l'ésser humà.

c) Preocupacions polítiques (Lluita entre liberals i orangistes).

La llibertat de filosofar no és una amenaça a la pau sinó que la repressió arruïnaria la pau. Critica els perills de la superstició religiosa, sobretot si es converteix en arma política. El govern democràtic és "el més proper a l'estat natural" (Contrari al projecte de Hobbes).

RESUM:
- Reforma de l'enteniment.
- Reforma de la religió.
- Reforma política.
- Projecte: Filosofia condensada en "Etica demostrada segons l'ordre geomètric" (Significat més restringit que per a Descartes, que era més científic).


"ETICA MORE GEOMETRICO DEMOSTRATA"

A partir de definicions i axiomes, es dedueixen llargues cadenes de proposicions filosòfiques amb llurs demostracions corresponents.

- Estructura de l'exposició (Ensenya el mètode. Inspirada en els manuals de geometria euclidiana).
- Tot ha de ser deduït a la manera geomètrica a partir de la idea de Déu (una idea innata).
- Contingut de l'obra. Tot prové de Déu i tot roman en ell.
- Influència de Descartes: La raó és concebuda com a raó deductiva i matemàtica. Bagatge de conceptes i termes.

- Resum: místic fascinat per la raó. Racionalista impulsat per intuïcions místiques.
 

 


LEIBNIZ (1646-1716)

César Tejerdor


Més que una evolució del pensament hi ha en Leibniz una recerca constant d'un mateix objectiu. La unitat dels esperits -respectant la seva pluralitat- serà la meta de tots els seus esforços i determinarà el seu projecte filosòfic.

A Europa es cercava aleshores únicament un "equilibri de forces", basat en la idea de conflicte. Leibniz és un irenista que cerca la pau: l'ordre que preconitza es basa en la idea d'harmonia: els interessos contraposats poden complementar-se, i la solidaritat és possible.

Escrits teològics. Intent de trobar els punts de coincidència entre les diverses confessions cristianes.

Filosofia. El món sencer té un caràcter harmònic. Món: metàfora del rellotge. (Descartes ho feu per tal de ressaltar el caràcter de màquina que té tot cos viu. Leibniz, per tal de parlar de l'harmonia del món).

Mètode. Caràcter deductiu-matemàtic (Influència de Ramon Llull). Pretén analitzar els termes complexos fins assolir els termes més simples i indefinibles; aquests seran simbolitzats matemàticament; s'arriba així a un llenguatge universal que, al ser emprat segons regles deductives molt clares, impediria l'aparició de teories rivals.

Unificació de totes les ciències. Intenció: Allò permetria l'unificació dels esperits. Contra Locke: Leibniz intenta demostrar l'existència de les idees innates (aquestes idees són com les llavors que permetran un acord fonamental entre els humans).

Pensament eclèctic. Crítica a Descartes i Spinoza en allò que li sembla extremós en ambdós. Que possibiliti una síntesi entre escolàstica i cartesianisme.

- Fonament metafísic. Teoria de la substància: Les substàncies són múltiples -en oposició a Spinoza-; però entre elles hi ha una harmonia preestablerta.

La multiplicitat.

El moviment no pot ser explicat per la pura extensió i les matemàtiques. Cal emprar la noció de força (competència de la metafísica).

Teoria de les substàncies (mònades). Àtoms de la naturalesa. Les mònades no són extensió, tampoc matèria. Leibniz cerca llur essència en els conceptes aristotèlics de: "entelequia", "forma". Mònades: acte/força/ànima.

La doctrina de la mònada anul•la, doncs, la distinció cartesiana entre extensió i pensament. Però en crea una altra distinció: una multiplicitat infinita a l'univers. Hi ha múltiples substàncies i, al seu torn, cadascuna d'elles es composa d'altres substàncies. On es troba la possibilitat de que aquesta infinita multiplicitat de substàncies (totes elles impenetrables, autosuficients, "sense finestres") constitueixi un cosmos ordenat i unitari?

- Descartes: mecanicisme.
- Leibniz: Finalisme.

L'harmonia.

- Spinoza (Raó necessària).
- Lebniz (Raó Lliure).

Aquest món de la multiplicitat ha estat creat per Déu. No és pas un món necessari (contra Spinoza), sinó un dels móns possibles que la ment divina concep. L'existència d'aquest món és contingent (no necessari), sobre la qual només és possible trobar la seva raó suficient que permeti explicar "que és així i no d'una altra manera".

Per què existeix precisament aquest món i no pas un altre ? - Pel principi de conveniència o d'elecció del millor.

Entre tots els móns possibles, Déu tria "el millor", de tal manera que ni tan sols la presència del mal pugui ser una vertadera objecció contra la bondat del Creador del "millor possible". (Optimisme de Leibniz. En un món així ha de regnar l'harmonia més perfecta. Crítica mordaç de Voltaire al "Candide").

L'harmonia pre-establerta.

La mònada és una "substància simple", "sense parts", no té "ni extensió ni figura ni divisibilitat". Cada mònada és diferent de les altres: no hi ha dos éssers iguals perquè sinó serien el mateix ésser. Són independents les unes de les altres, no s'influeixen ni es comuniquen entre elles. Són de naturalesa espiritual i infinites en nombre.

Cada mònada té infinites propietats o determinacions internes i naturalment tendeix a desplegar aquelles determinacions, gràcies a la força interna de que està dotada.

Cada realitat concreta és un agregat de mònades que té una mònada dominant, i cada part és també un agregat de mònades amb una de dominant.

- Si les mònades són independents entre elles i no actuen les unes sobre les altres, d'on surt la concordança i l'harmonia de les infinites mònades?

- Com és que l'univers és un "cosmos" i no un "caos"?

- Com poden el meu cos i la meva ànima actuar harmònicament?

Cada mònada és un projecte o programa en desenvolupament que Déu, en crear-la ha posat a punt. No hi ha causalitat entre les substàncies sinó desplegament autònom però harmonitzat prèviament. També el cos i l'ànima es desenvolupen independentment, però estan sincronitzats de manera que, seguint les pròpies lleis, actuen segons l'acord pre-establert. Aquest acord afecta també la representació del món que es fa l'ànima: sentits i raó, per exemple, són independents, però van sincronitzats.

La metàfora leibniziana dels rellotges sincronitzats expressa l'ordre i l'harmonia en tots els nivells de l'univers. Cal només l'activitat prèvia del rellotger.

 

 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es