Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Guió racionalisme
El racionalisme
Recorregut
Biografia Descartes
Mort sospitosa
Altres racionalistes
"El Discurs"
Text del "Discurs"
El geni maligne
I els sentiments?
Crisi ecològica
Euclides
Exercicis

 

Enllaços

E U C L I D E S

( ? - 300 a.C)

Matemàtic grec. Estudià probablement a Atenes i visqué a Alexandria, on fundà una escola matemàtica.

Desenvolupà les seves teories en "ELS ELEMENTS" en 13 volums:

Tractat de matemàtiques que ha estat fins a
mitjan segle XIX, l'autoritat màxima dins
el camp de les matemàtiques generals.
Sintetitzà perfectament el treball dels
antics grecs i li donà una major coherència
lògica amb les noves definicions de línia i
de pla i, sobretot, amb la introducció del
cinqué postulat; millorà també l'ordenació
i les demostracions de les proposicions.


Així, doncs, donà a la geometria un tractament lògic i la dotà d'un cos d'axiomes i postulats que feren que fos considerada l'única geometria possible durant 19 segles, fins l'aparició de geometries no euclidianes, les quals no segueixen els seus postulats.

Estudià les fraccions i les proporcions i, enuncià una teoria dels nombres. Demostrà que la sèrie de nombres primers és indefinida, i que 2 és un nombre irracional. Ideà un procés de càlcul per a obtenir el màxim comú divisor, anomenat algorisme d'Euclides.


Postulats d'Euclides.

Conjunt de principis axiomàtics donats per Euclides en l'obra "Elements", en els quals fonamentà la seva geometria.

ELS 5 POSTULATS SON:

1) Donats dos punts qualssevols, hom pot traçar una recta que els uneix.

2) Tota línia recta finita es pot prolongar indefinidament.

3) Donat un punt qualsevol, hom pot traçar una circumferència amb radi arbitrari i centre en el punt esmentat.

4) Tots els angles rectes són iguals entre ells.

5) Donada una recta i un punt exterior, hom només pot traçar per aquest una recta paral•lela a la recta donada.


 
 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es