Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Guió racionalisme
El racionalisme
Recorregut
Biografia Descartes
Mort sospitosa
Altres racionalistes
"El Discurs"
Text del "Discurs"
El geni maligne
I els sentiments?
Crisi ecològica
Euclides
Exercicis

 

Enllaços

EL RACIONALISME

(Esquema).

- Panoràmica general del segle XVII.

- Introducció:

- transformacions econòmiques.
- contrast amb les esperances del Renaixement.

- Els coneixements:

- crisi de la raó.
- decadència de les universitats.
- esfondrament de la credibilitat de la filosofia escolàstica.
- Pèrdua d'influència dels teòlegs i de la Bíblia.

- El Barroc.

- Filosofia:

- Cartesianisme: intent de solució a la crisi del pensament. Identificació entre Raó i Realitat.
- Racionalisme i Empirisme: alternatives a la sil•logística aristotèlica.Racionalisme.

- Confiança plena en la raó humana.
- Oposició: als sentits, a l'empirisme anglès, a les tendències escèptiques.
- La recerca d'un nou mètode.

Trobar un mètode de descobriment (ars inveniendi).
Fonts: mètode matemàtico-axiomàtic d'Euclides (s. III).

- Subjectivitat i Realitat.

- Descartes adopta de la ciència la visió de la realitat: el mecanicisme oposat al pensament medieval: objectivista i realista.

- L'univers queda fraccionat en dos móns: la màquina - el pensament.
- Triomf del subjectivisme (herència agustiniana): L'individu no coneix les coses directament en si mateixes, sinó tan sols en les idees.

- Per això, el problema del coneixement es converteix en el problema fonamental de la filosofia moderna.

1) René Descartes (1596-1650). El projecte cartesià.

- Unificació de totes les ciències en una de sola (Oposició a Aristòtil): Per a Desc. totes formen una unitat orgànica.
- Aquest projecte suposa:

a) formulació d'un mètode.
b) formulació d'unes normes de moral provisional.
c) desenvolupament de les diverses ciències: 1) Metafísica - 2) Física - resta de les ciències.

2) El mètode.

- Objectius: evitar l'error. Descobrir noves veritats (ars inveniendi)

- Regles:

a) evidència, b) anàlisi, c) síntesi, d) comprovacions.

OBSERVACIONS: Inspiració en el mètode de resolució i composició (Galileu), però sense recórrer a l'experiment. Inspiració en el mètode deductiu d'Euclides: definicions/axiomes - llarga cadena de deduccions.

a)EVIDENCIA.

Intuïció (racional): la ment "VEU" de forma immediata i transparent la idea (clara i distinta). La veritat és immanent a l'esperit.

b) c) ANALISI-SINTESI. Concepte principal: NATURALESA SIMPLE. Dues cabdals; EXTENSIO i PENSAMENT. Hi són potencialment en la ment (Agustí). No és la reminiscència platònica.

d)COMPROVACIONS de les anàlisis i revisions del procés sintètic.

(Abastar tot el conjunt d'un sol cop de vista: evidència intuïtiva del conjunt).

Filosofia per a Descartes: la totalitat del saber.

Mentre es recerca la filosofia global i definitiva no cal renunciar a la felicitat (moral provisional). Moral definitiva: el darrer fruit del sistema filosòfic. (Cautela i prudència; seguir allò probable; moral estoica).


3) La Metafísica (l'arrel de l'arbre de la ciència).

1) Establir una primera veritat absolutament evident, de la que es pugui deduir tota la resta (El "Cogito").
2) Construir un sistema deductiu d'explicació de la realitat basat en la idea de SUBSTANCIA.

EL "COGITO". INDICACIONS.

Descartes s'oposa frontalment a l'ESCEPTICISME. Per què, doncs, l'ús del DUBTE? (no és un dubte normal).
a) Dubte metòdic. Què vol dir? El dubte no és per a Descartes la postura mental definitiva, ni tan sols la postura inicial: parteix de la confiança en la possibilitat d'abastar la veritat.

b) El criteri de dubte s'aplica a totes les creences. (Cal fonamentar sòlidament la metafísica).
Dubta de: informació donada pels sentits, dels nostres raonaments, de la realitat del món.

c) Significat del "Cogito".
Partir de la pròpia INTERIORITAT per arribar a l'existència (SUBSTANCIA).


LA SUBSTANCIA.

Definició a priori (a l'igual que Euclides). No es justifica: cosa (res): allò CONCRET EXISTENT (existència completa).
- En sentit estricte, DEU (substància INFINITA).
- No de la mateixa manera, les CRIATURES (substàncies FINITES: ànimes i cossos). No necessiten de cap altra substància finita, sí de Déu.
Per exemple: l'ànima no necessita del cos: DUALISME CARTESIA.
- Problema de la comunicació de les substàncies: com es relacionen l'ànima i cos en l'ésser humà?

ATRIBUT: l'essència de la substància i s'identifica amb ella.
MODES: Diverses formes com està disposada la substància.
- Exemple: un cos (substància) és extensió (atribut) que té una figura determinada (mode).
- Tres conceptes fonamentals de la metafísica cartesiana: substància, atribut, mode.


4) La Física.

Es fonamenta en la metafísica.
Descartes creà el segon gran sistema científic de l'època en substitució de l'aristotelisme (El primer és el de Galileu).
- METODE CIENTIFIC:
Estrictament deductiu, a partir de:
- la idea de Déu (creador i conservador del món)
- algunes idees innates (naturaleses simples: extensió/moviment).
- lleis de la naturalesa: principi d'inèrcia, moviment en línia recta i conservació del moviment.
(Prescindeix de l'experiència. Parteix de les causes primeres cap els efectes).

- La deducció té un límit.
Arriba un moment en que els efectes són contingents (depenen de la lliure voluntat creadora de Déu i no poden ser deduïts necessàriament a partir de les causes).
Es quan intervé l'experiència (comprovar les qüestions "més particulars"). Oposició al mètode galileic.


- MECANICISME.
Món concebut segons el "model" de la màquina. Tot es redueix a matèria (extensió) i moviment (idea clara i distinta: Oposició a Parmènides. Oposició a Plató).
- Negació dels àtoms; negació del buit; negació de les qualitats secundàries.
- Espai ple; moviment per contacte (negació de la força de gravetat).
- Origen del moviment ?: Déu.


- UNIVERS.
Espai ple de fragments de matèria. Qualsevol moviment d'un cos origina el desplaçament de tots els altres cossos.

 
 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es