EFECTE DE LES VARIACIONS EN EL MEDI DE CULTIU.


OBJECTIU


Estudiar l'efecte de les carències en alguns nutrients sobre el creixement de les poblacions de llenties d'aigua.

PROCEDIMENT


Vam preparar diferents medis de cultius en els quals hi mancava algun dels seus components (micronutrients, nitrat potàssic o magnesi) així com un medi nutritiu complert que va ser utilitzat com a control.

Per cada medi nutritiu diferent es van preparar dos Erlenmeyers, segons el procediment ja descrit anteriorment. Es vans posar en cultiu 20 frondes, provinents d'un cultiu de manteniment estèril, en cada Erlenmeyer. Es van introduir en la cambra de cultiu en el primer nivell.

Periòdicament es van fer recomptes del nombre de frondes en cada Erlenmeyer. Els valors promitjats per cada tractament estan representats gràficament en la figura següent

RESULTATS I DISCUSSIÓ.


Podem observar en la gràfica anterior que totes les carències nutritives han tingut un efecte reductor del creixement de les poblacions de llenties d'aigua respecte del control (cultiu en medi complert). L'efecte més notable l'hem tingut amb la carència en Magnesi, seguit per la carència en Potassi (KNO3). En aquests dos casos, a més de la reducció en el nombre de frondes respecte del control, s'ha observat una reducció notable en el tamany d'aquestes. La carència de microelements ha originat una lleugera reducció en el nombre de frondes, però no hem observat canvis en el tamany i el seu color.


Inici Què és? Material Preparació Experiències Conclusions Bibliografia