Les identitats que maten


  

La identitat de cadascú, més enllà dels elements que figuren en el "document d'identitat", està constituïda per diverses pertinences: pertinença a una tradició religiosa, a una nacionalitat, a un grup ètnic o lingüístic, a una família, a una professió, a un clan, a una colla d'amics, a cert medi social, … Tota persona és resultat de la combinació d'aquests elements o pertinences. Però en alguns moments, una pertinença determinada (nació, religió, classe,…) s'infla, amaga totes les altres i s'imposa amb el nom d'«identitat»; aleshores, aquesta pertinença ho és tot. La reducció de la identitat a una sola pertinença és el que analitza i denuncia Amin Maalouf en el seu llibre Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat. I quina alternativa proposa? A l'era de la mundialització s'ha de treballar perquè tothom pugui assumir les seves múltiples pertinences, assumir la seva pròpia diversitat.

Les identitats que maten

Al llarg de la història diferents identitats han entrat en conflicte; així les marcades per la pertinença religiosa al cristianisme o a l'islam. Avui, la modernitat, amb tot el progrés que comporta i identificant-se amb Occident, s'estén per tot el planeta; ara bé, per a molts aquesta implica la negació de la pròpia cultura. Cal una mundialització que no amenaci la diversitat cultural i la diversitat de maneres de viure. 
  

     «La humanitat sencera no és feta sinó de casos particulars, la vida és creadora de diferències i cap «reproducció» no dóna mai copies exactes. Tothom, sense excepcions, posseeix una identitat composta. [...]

És justament això el que caracteritza la identitat de cadascú: que és complexa, única, insubstituïble, impossible de confondre's amb cap altra. Si hi insisteixo tant es per culpa d'aquest costum encara tan estès i al meu entendre molt perniciós, i que fa que ens limitem a dir, per afirmar la nostra identitat, «sóc àrab», «sóc francès», «sóc negre», «sóc serbi», «sóc musulmà», «sóc jueu»; qui mostra, com ho he fet jo, les seves múltiples pertinences, immediatament és acusat de voler «dissoldre» la seva identitat en un quadre informe en que s'esborren tots els colors. […]


Per mesurar el que és vertaderament innat entre els elements de la identitat, només cal fer un exercici mental eminentment revelador: imaginar un nadó que en néixer fos allunyat del seu medi i situat en un altre entorn; comparar aleshores les diferents «identitats» que podria adquirir, els combats que hauria de lliurar i els que li serien estalviats... Aquesta persona, no cal dir-ho, no tindria cap record de la «seva» religió d'origen, ni de la «seva» nació ni de la «seva» llengua, i podria veure's lluitant aferrissadament contra els qui haurien hagut de ser els seus.

És innegable que el que determina la pertinença d'una persona a un grup donat és essencialment la influència d'altri; la influència dels qui té a prop —pares, compatriotes, correligionaris—, els quals intenten fer-se'l seu, i la influència dels qui té enfront, els quals s'esforcen per excloure'l. Cadascú de nosaltres ha d'obrir-se pas entre els camins en què es empès i els que li són prohibits o plens de trampes sota els peus; ningú no és de cop si mateix, ningú no es limita a «prendre consciència» del que és, sinó que esdevé el que és; no es limita a «prendre consciència» de la seva identitat, sinó que l'adquireix a poc a poc.

L'aprenentatge comença molt aviat, des de molt petits. Cadascú és modelat, voluntàriament o no, pels seus, els quals el formen, li inculquen creences familiars, ritus, actituds, convencions, la llengua materna, és clar, i també terrors, aspiracions, prejudicis, rancúnies, així com diferents sentiments de pertinença i de no pertinença.»

MAALOUF, Amin. Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat. Barcelona: Edicions La Campana, 1999. (pags 30-31, 34-35)[Guia] [Anterior] [Següent]