Ciència i filosofia: un continu


  

Ciencia viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo del professor de Lògica i Filosofia de la Ciència, Jesús Mosterin, està dividit en tres parts. En la primera, que porta per títol «Ciencia, filosofía y sociedad», concreta les relacions existents entre aquestes tres entitats; reflexiona sobre el que anomenem 'racionalitat' mostrant-ne els seus diferents sentits; analitza la situació de la filosofia actual tot exposant el pensament dels dos més famosos filòsofs de la ciència, Popper i Kuhn. El text seleccionat, que pertany a aquesta part, remarca la necessitat d'interacció entre ciència i filosofia a l'hora de tractar els més grans problemes humans.

Portada llibre Mosterín

La segona part, amb el títol «Biología», es pregunta què és això que anomenem vida, quines són les seves bases materials, descriu uns organismes modèlics en els quals hem après molt sobre nosaltres mateixos, estudia aspectes del genoma humà. Remarcable és la presentació de dues aportacions científiques, la del biòleg molecular, Jacques Monod, i la del naturalista Edward Wilson, un dels fundadors de la sociobiologia.

En la tercera part, titulada «Astronomía, física y matemáticas», desenvolupa qüestions diverses d'aquestes disciplines. En un capítol distingeix entre Univers perceptible, Univers observable i Univers intel·ligible: tots ells intents d'apropament a la realitat total. En un altre, constata no només la divisió i cisma existent avui entre les dues grans teories físiques sinó també la seva incompatibilitat. 
  

     «Desde los orígenes del pensamiento racional, el ser humano, en momentos de lucidez, se ha planteado grandes preguntas: ¿de qué están hechas todas las cosas?, ¿cuál fue el origen y cuál será el fin del Universo?, ¿qué es la vida?, ¿de dónde venimos?, ¿adónde vamos?, ¿qué sentido tiene nuestra vida?, ¿qué podemos conocer? Contestar a estas grandes preguntas es la motivación profunda de la empresa científica y filosófica. Cuando los filósofos se olvidan de ellas o cuando tratan de contestarlas ignorando los resultados de la ciencia caen en el escolasticismo y la huera verborrea. Cuando los científicos se olvidan de ellas quedan reducidos a un tecnicismo árido y desabrido. Por el interface entre ciencia y filosofía pasa el horizonte en expansión de la comprensión racional del mundo y el punto álgido del placer intelectual, aquel placer en que, según Aristóteles, consiste la máxima felicidad humana.

No hay ninguna oposición ni separación tajante entre ciencia y filosofia. La contraposición se da, más bien, entre la frivolidad, la superstición y la ignorancia, por un lado, y la tendencia al saber, el empeño esforzado y racional por comprender la realidad, por otro. Este esfuerzo se plasma en la curiosidad universal, el rigor, la claridad conceptual y la contrastación empírica de nuestras representaciones. En, la medida en que estos ideales se realizan parcial y localmente, hablamos de ciencia. En la medida en que solo se dan como aspiración todavía no realizada, hablamos de filosofía. Pero solo en su conjunción alcanza la aventura intelectual humana su más jugosa plenitud.»

MOSTERIN, Jesús. Ciencia viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo. Madrid: Espasa, 2001. (Pags 38-39)[Guia] [Anterior] [Següent]