Aquestes pàgines sobre els trobadors i Guillem de Berguedà pretenen mostrar una època en què una Catalunya encara desdibuixada, fosca, en procés de creació i inici de consolidació, en què els seus límits es van eixamplant a poc a poc, gaudeix d'una unitat literària de brillantor excepcional, que comparteix amb els territoris veïns del migdia de França i del nord d'Itàlia. Els trobadors, personatges majoritàriament de la noblesa, sovint a mig camí entre el guerrer i el cortesà, amb les seves cançons amoroses sobretot, però també amb les seves composicions de propaganda política, els seus debats i, en definitiva, amb la seva visió del món, ens mostren l'inici d'una història cultural i política amb una varietat que no trobem en cap altre document de l'època. La seva literatura, a més, serà una de les fonts bàsiques de la poesia que durant segles es conrearà en el nostre país; fins i tot en el segle XX, autors com J. V. Foix no es poden explicar del tot sense conèixer allò que composaren aquests escriptors dels segles XII i XIII.
En aquestes pàgines, doncs, a mesura que ens anem apropant als trobadors i a les seves composicions, ens anirem també apropant a un millor coneixement del país en els seus orígens. I els orígens sempre marquen el desenvolupament posterior de les persones i els territoris en què conviuen.

Els orígens dels trobadors, la procedència social, els gèneres que conrearen, amb alguns fragments que tenen per objectiu exemplificar els conceptes, la seva concepció de la vida i molt especialment de l'amor, la relació que tenien amb els joglars, les vides d'alguns dels trobadors catalans i una breu introducció a la seva obra, és el que es pot llegir en les pàgines a què accedireu si cliqueu en la imatge de la dreta. I també uns quants enllaços que us poden ajudar a aclarir aspectes de la mètrica, l'epoca, etc.
Guillem de Berguedà fou un dels escriptors més singulars de la lírica trobadoresca. Mentre els seus contemporanis cantaven l'amor, Berguedà, constantment en disputes, mostrava a través dels sirventesos el seu odi sense eufemismes o matisat per la ironia envers alguns dels seus contemporanis. Paradoxalment, però, era també capaç de despullar la seva ànima d'aquest sentiment a través, per exemple, d'una de les lamentacions més sinceres que es conserven en tota l'obra trobadoresca. Cliqueu en el cavall. Miniatura que representa Guillem de Berguedà.
Finalment, deixarem de banda els resums històrics i biogràfics i anirem a les fonts. Serà el moment de gaudir directament de l'obra dels trobadors, de veure què deien i com ho deien i de decidir la seva importància i fins quin punt ens podem sentir identificats amb les seves idees i, en definitiva, d'entendre una mica el seu món, que originà el nostre. En la majoria dels casos es presenten simplement les composicions; en alguns poemes, però, breus comentaris o interpretacions poden ajudar a entendre millor els textos. Miniatura de Bernart de Ventadorn amb l'inici d'una de les seves cançons més conegudes.

També podeu veure:


Encara que la bibliografia sobre els trobadors és força extensa, en els cas de voler ampliar els vostres coneixements sobre aquest tema en tindreu prou, inicialment, amb la consulta d'aquests quatre llibres que són la base d'aquestes pàgines -els mateixos llibres us proporcionaran molta bibliografia- :

En so vell i antic. Antologia dels trobadors catalans, a cura de Ferran Gadea. Edicions de la Magrana, Barcelona, 1990. Col·lecció L'Esparver Llegir, 23.

Poesia trobadoresca. Antologia, a cura de Lola Badia, versions d'Alfred Badia. Barcelona, Edicions 62, 1994.

Riquer, Martí de : "Els trobadors catalans" dins Martí de Riquer, Antoni Comas, Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Ariel, Barcelona, 1986, vol 1, pàgs. 21-196.

Riquer, Martín de : Los trovadores. Historia literaria y textos. Editorial Planeta, Barcelona, 1975. 3 volums.

Si voleu, però, consultar algunes de les primeres obres d'autors catalans sobre aquest tema, podeu buscar a les biblioteques o a les llibreries de vell -algunes obres de més amunt tampoc no es poden trobar fàcilment al mercat (sobretot la quarta) - aquests dos llibres:

Balaguer, Víctor : Historia política i literaria de los trovadores. Madrid, Imprenta de Fortanet, 1879. 6 volums. (Posteriorment es va publicar Los trovadores, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1882. 4 volums).

Milà i Fontanals, Manuel : De los trovadores en España. Barcelona, C.S. I. C., 1965. Aquest llibre es va imprimir per primera vegada l'any 1861 amb una tirada de 350 exemplars per la Llibreria de Joaquín Verdaguer. La nova edició que s'esmenta conté algunes correccions.

A partir dels llibres anteriors es poden obtenir moltes dades dels trobadors, en especial dels catalans, encara que us caldrà recórrer a alguns llibres que analitzen la història política, social, econòmica, etc. de l'època per poder entendre del tot el món dels trobadors. Aquí no us proposarem aquesta bibliografia, però sí que us aconsellarem un llibre de divulgació escrit en francès que, tot i centrar-se en els aspectes literaris, ens proporciona pistes importants sobre alguns d'aquests altres aspectes d'una manera molt amena:

Marrou, Henri-Irénée: Les troubadours. París, Éditions du Seuil, 1971.

ALTRES PÀGINES DE LITERATURA:

Recordant Joan Perucho

© M. A. Optimitzat per a I.E. 800x600