Reproducció

En general tenen els sexes separats excepte algunes formes de vida sèssil (cirrípedes) que són hermafrodites.

Es dóna un cert dimorfisme sexual pel que fa a la mida (els mascles acostumen a ser més petits, encara que no s'observa en tots els grups per igual) i pel que fa a la presència de determinades estructures (especialment relacionades amb la reproducció: òrgans copuladors i estructures per a la subjecció de la femella durant la fecundació.

Es reprodueixen típicament per reproducció sexual però poden alternar-la amb reproducció partenogènetica quan les condicions del medi on viuen són fluctuants.

La fecundació pot ser interna (amb l'ajut d'apèndixs modificats en forma d'òrgans copuladors) o bé externa, especialment en les formes sèssils.

Els ous poden quedar lliures en l'aigua o bé, com passa en la majoria de casos, poden ser protegits d'alguna manera per la femella. Aquesta cura pot continuar fins i tot després de l'eclosió de les larves.

Figura 54.- Imatge d'un crustaci copèpode on en veuen els ovisacs on la femella transporta i té cura de la seva posta.

Fotografia de Bioimages

El desenvolupament postembrionari en general és indirecte amb la presència de diverses formes larvàries de vida planctònica, a través de les quals van apareixent els diferents apèndixs i segments del cos.
 

 

Larva Megalop

Larva Zoe

Figura 55.- Esquema del cicle biològic d'un crustaci decàpode. Detall de l'aspecte de dues formes larvàries: larva Zoe i larva Megalop. Dibuixos de Biodidac