saber fer

Aquí es llisten les principals eines que cal utilitzar i dominar.

 

Descriure objectes Com extreure els trets fonamentals d'un objecte, i expressar-ho correctament

 

Definir conceptes Ser capaš d'explicar els trets fonamentals d'un concepte, idea, genèric

 

Introduccions Escriure un text introductori per comentaris de text, redactats diversos...

 

Concloure Finalitzar un escrit, donant aquesta plena impressió.

 

Comentaris de text Realitzar comentaris, de filosofia o no, guiats o no.

 

Mapes conceptuals Elaborar mapes d'idees, que es puguin fer servir per escriure escrits, explicar oralment...

 

Treballs d'investigació Organitzar i realitzar recerques, sobre filosofia, ciència, àmbits socials...

 

Expressar oralment Organitzar explicacions breus per un auditori ampli