Currículum de Cicle Inicial

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

Continguts

El cos: imatge i percepció

 • Vivència del propi cos en situacions referents a la tensió, la relaxació i la respi ració.
 • Experimentació del cos en postures corporals diferents.
 • Experimentació, exploració i discriminació de diferents sensacions.
 • Afirmació de la lateralitat.
 • Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri.
 • Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de moviments.
 • Participació en situacions que provoquin la interacció entre espai i temps. Percepció espai - temps.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

 • Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’execució i control d’habilitats motrius bàsiques.
 • Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius senzills.
 • Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de diferències en el nivell d’habilitat.

Activitat física i salut

 • Acceptació crítica de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’autoimatge .
 • Adquisició d’hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb l’activitat física.
 • Valoració de la relació entre l’activitat física i la salut i benestar.
 • Respecte per les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física.

Expressió corporal

 • Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment.
 • Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques senzilles.
 • Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.
 • Experimentació del plaer que proporciona el treball d’expressió a través del propi cos.
 • Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials.
 • Participació en situacions que suposin comunicació corporal amb valoració i reconeixement de les diferències en la manera d’expressar-se.

El joc

 • Apreciació del joc com activitat comú a totes les cultures.
 • Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i compliment de les normes del joc.
 • Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc.
 • Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs.
 • Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

 

Connexions amb altres àrees

 • Orientació en l’espai.
 • Valoració de la relació entre activitat física i salut.
 • Descobriment de les possibilitats expressives del cos i el moviment.
 • Interacció oral en el desenvolupament dels jocs.
 • Desinhibició en activitats comunicatives verbals i no verbals.

Criteris d’avaluació

  • Orientar-se a l’espai en relació a la pròpia persona utilitzant les nocions topològiques bàsiques.
  • Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració.
  • Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant les posicions corporals i la direcció i sentit dels desplaçaments.
  • Identificar com accions saludables les normes d’higiene personal associades a la realització d’activitats físiques i prendre consciència del risc de les mateixes.
  • Sincronitzar els moviments corporals mitjançant estructures rítmiques senzilles i conegudes.
  • Reaccionar davant els estímuls auditius o visuals que arriben de l’entorn, tot utilitzant el moviment o els gestos.
  • Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb desinhibició.
  • Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, tant pel que fa a aspectes motrius com de relació amb els companys i les companyes.
  • Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant responsabilitat i cooperació.

  Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: