Currículum de Cicle Mitjà

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

Continguts

El cos: imatge i percepció
 • Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.
 • Adequació de la consciència i control del cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració.
 • Representació del propi cos i el dels altres.
 • Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius.
 • Realització d’activitats en las que intervingui l’equilibri estàtic i dinàmic.
 • Intervenció de l’organització espacio–temporal en el desenvolupament d’activitats físiques.
 • Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

 • Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els elements fonamentals a l’execució de les habilitats motrius bàsiques.
 • Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i específiques en medis i situacions conegudes i estables.
 • Elaboració d’un control motriu i domini corporal.
 • Consecució de la millora de les qualitats físiques bàsiques de forma genèrica i orientada a l’execució motriu en múltiples situacions.
 • Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferències individuals en el nivell de l’habilitat.
 • Pràctica d’activitats físiques elaborades.
 • Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques.

Activitat física i salut

 • Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat física i la higiene corporal.
 • Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física i utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes.
 • Pràctica habitual d’exercicis d’escalfament previs i control de l’esforç durantla realització de l’activitat física.
 • Actitud favorable cap a l’activitat física en relació a la salut.

Expressió corporal

 • Experimentació del cos i el moviment com instruments d’expressió i com un icació.
 • Adequació del moviment a estructures espacio-temporals.
 • Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.
 • Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i comunicació .
 • Participació en la creació i interpretació de situacions que suposin comunicació corporal.
 • Participació en la realització de balls, danses i coreografies senzilles.
 • Valoració i apreciació de les diferents formes d’expressar-se.

El joc

 • Apreciació del joc com a element de la realitat social i cultural.
 • Participació en diferents tipus de joc.
 • Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a les regles del joc.
 • Actitud responsable en relació amb l’estratègia del joc.
 • Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc.
 • Comprensió, acceptació i compliment de les normes del joc.
 • Valoració de l’esforç en els jocs.
 • Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps del lleure.

 

Connexions amb altres àrees

 • Expressió d’emocions per mitjà del cos, el gest i el moviment.
 • Representació espacio-temporal de les activitats físiques.
 • Ús dels espais i materials d’acord amb unes normes.
 • Interacció oral en desenvolupament dels jocs i les activitats.
 • Comprensió de les normes dels jocs i les activitats.

 

Criteris d'avaluació

 • Utilitzar les nocions topològiques per orientar-se a l’espai en relació a la posició de persones i d’objectes.
 • Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de moviment.
 • Desplaçar-se i saltar mitjançant un moviment corporal coordinat.
 • Saltar i llençar objectes coordinadament.
 • Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per la cura del propi cos.
 • Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment o amb instruments.
 • Utilitzar els recursos expressius del cos i promoure el treball en grup per representar i escenificar històries reals o imaginàries.
 • Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes i mostrant una actitud d’acceptació vers els companys.

Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: