Currículum de Cicle Superior

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

Continguts

El cos: imatge i percepció

 • Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.
 • Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment.
 • Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor.
 • Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma econòmica i equilibrada.
 • Utilització adequada de la discriminació selectiva dels estímuls i de l’anticipació perceptiva.
 • Execució de moviments amb certa dificultat amb els segments corporals no dominants.
 • Adquisició del desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes.
 • Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius complexes.
 • Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

 • Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a entorns de pràctica de complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.
 • Adquisició d’un control motor i corporal previ a l’acció.
 • Execució d’activitats de condicionament físic orientades a la millora de les habilitats motrius.
 • Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu.
 • Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l’existència de diferències en el nivell de l’habilitat.

Activitat física i salut

 • Adquisició dels hàbits de postura i alimentaris saludables i autonomia en la higiene personal.
 • Identificació de les pràctiques poc saludables.
 • Prevenció de lesions en l’activitat física tot valorant la importància del’escalfament, la dosificació de l’esforç i la recuperació.
 • Utilització de materials i espais, respectant les normes.
 • Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el futur.

Expressió corporal

 • Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el llenguatge corporal.
 • Composició individual i/o col·lectiva de moviments a partir d’estímuls rítmics i musicals.
 • Participació en l’elaboració de balls i coreografies senzilles.
 • Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través del cos, el gest i el moviment.
 • Utilització d’objectes i materials en la realització de dramatitzacions i en la construcció d’escenaris.
 • Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.
 • Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal.

El joc

 • Consolidació del joc com a fenomen social i cultural.
 • Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent.
 • Pràctica d’habilitats bàsiques d’iniciació esportiva en situacions de joc.
 • Promoció de l’ús adequat de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició.
 • Acceptació i respecte vers les normes, regles i persones que participen en el joc.
 • Elaboració i compliment d’un codi de joc net.
 • Estimació de l’esforç personal i col·lectiu en els diferents tipus de joc al marge de les preferències i prejudicis.
 • Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’utilització satisfactori del temps de lleure.
 • Participació en la pràctica de jocs d’arreu del món.
 • Incorporació d’elements creatius en els jocs.
 • Participació en jocs cooperatius i per a la pau.

 

Connexions amb altres àrees

 • Participació en l’elaboració de dramatitzacions.
 • Identificació de les pràctiques saludables.
 • Participació en l’elaboració de balls i coreografies.

 

Criteris d'avaluació

 • Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’una activitat utilitzant les nocions topològiques bàsiques.
 • Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de l’activitat física.
 • Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, ajustant la pròpia actuació a les pròpies possibilitats i limitacions corporals.
 • Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la correcta i habitual pràctica d’exercici físic i millora de la salut.
 • Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes utilitzant els recursos expressius del cos i partint d’estímuls musicals, plàstics o verbals.
 • Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees i sentiments i representar personatges o històries reals o imaginàries.
 • Identificar com a valors fonamentals dels jocs i les pràctiques d’activitat física, l’esforç personal i les relacions que s’estableixen amb el grup i actuar d’acord amb ells.

Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: