Discapacitats psíquics

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

L'Educació Física per discapacitats psíquics

 

1. Què és la discapacitat psíquica:                      

La discapacitat psíquica o retard mental es refereix a limitacions substancials en el funcionament actual. Es caracteritza per un fucnionament intel·lectual significativament inferior a la mitjana, que coexisteix juntament amb limitacions en dues o més de les següents àrees d'habilitats d'adaptació: comunicació cura pròpia, vida a casa, habilitats socials, ús de la comunitat, autodirecció. Salut i seguretat, continguts escolars funcionals, oci i treball. El retard mental s'ha de manifestar abans dels 18 anys d'edat.

 

2. Característiques de la discapacitat psíquica i la seva incidència en l'EF :                      

2.1. Desenvolupament motor:                      

El desenvolupament motor, amb caràcter general, es refereix als canvis progressius en el comportament motor d'un individu com a resultat de la interacció entre processos maduratius i l'aprenentatge.

No obstant, de la mateixa manera que els infants "normals", a mesura que creixen esdevenen més competents, justament és en aquesta àrea (desenvolupament motor) en la que les diferències amb els companys "normals" és menys manifesta, i com més greu sigui el retard, més fortes són les limitacions motrius.

 

2.2. Desenvolupament cognitiu:                     

Les persones amb discapacitat psíquica troben dificultats en la:

- Capacitat de convertir els objectes i els aconteixements en símbols i "guardar-los" a la memòria.

- Capacitat de recuperar i utilitzar la informació d'una forma adequada a cada situació que li permeti resoldre els problemes.

- Capacitat d'elaborar representacions que transcendeixin el context immediat.

- Capacitat per emprar de forma adequada el llenguatge com a vehicle de comunicació.

- Capacitat d'adaptar-se a les exigències de la societat.

 

2.3. Desenvolupament psicològic i emocional:                      

Totes les persones amb retard mental NO tenen la mateixa personalitat. El comportament depèn fonamentalment de la interacció que hagin establert aquests alumnes amb el seu entorn social; de les experiències a les que hagin estat sotmesos.

El que passa més aviat és que el retard mental és una variable que condiciona fortament la relació que els adults (pares, familiars i després els mestres) i els iguals (germans, companys) estableixen amb aquests infants.

Determinats trets del comportament de les persones amb retard mental no han de ser considerats com a inherents al propi retard, sinó que més aviat s'ha de tendir a explicar-los en funció de la seva relació amb els adults i companys en els diversos contextos de desenvolupament.

 

2.4. Alteracions perceptiu motrius:                      

- Disminució en la capacitat de seleccionar i processar la informació, abans d'emetre una resposta motriu.

- Dificultats en la percepció: corporal, espaial, temporal i els seus derivats (lateralitat, ritme, equilibri, coordinació).

- Dificultat per analitzar les característiques de la tasca.

- Major temps de reacció, inspecció i emissió de resposta.

- Dificultat per mantenir l'atenció.

- Major facilitat per l'aprenentatge de tasques automatitzades que en altres de component perceptiu.

 

3. Estrategies d'ensenyament:                      

Partirem del JOC utilitzant-lo com a base d'aprenentatge en les sessions d'educació física. Serà el principal exponent en activitats d'integració. Per això tindrem en compte una serie d'aspectes que ens ajudaran a desenvolupar millor la nostra tasca, aquests seran:

- Tracte individualitzat.

- Començar en el nivell d'habilitats i comprensió de l'alumne.

- Utilitzar experiències concretes.

- Demostració i ajuts manuals davant de la verbalització.

- Utilitzar reforços.

- Possibilitar l'elecció.

- Utilitzar el treball cooperatiu.

- Propostes a partir de les conductes observades.

- Informàció immediata desprès de l'execució.

- Cercar canals alternatius a la informació verbal.

- Condicionament adequat de l'entorn.

- Ajudar a centrar l'atenció.

- Aprofitar la tendència a la imitació dels models esportius com a mitjà a la iniciació esportiva en esports d'equip.

 

4. Orientacions didàctiques generals:

- Realitzar informacions concretes , precises , organitzades i simplificades. Les consignes haurien de ser simples i repetitives, amb l' ús d'un mínim de paraules "mai donar gens per sabut".

- La informació ha d'arribar pel major nombre de vies sensitives possibles, potenciant la verbalització i la comprensió, afavorint la capacitat de representació i abstracció.

- Els períodes d'aprenentatge han de ser curts ja que els processos d'aprenentatge són molt lents.

- Centrar l'atenció eliminant fonts de distracció.

- Simplificar les tasques, fraccionant l'ensenyament en petits passos, reduint la complexitat dels aprenentatges i el nombre de decisions ( una decisió per resposta).

- Les tasques han de ser un repte assumible, però sense infravalorar les potencialitats de l'alumnat.

- Modificar constantment les tasques amb la finalitat de mantenir la motivació, l'atenció i la concentració.

- Utilitzar de forma constant els reforços.

- Hauríem de ser pacients en l' espera de la resposta i informar immediatament després de l'acció .

- Mantenir un cert ritual o model en les sessions, facilitant un ambient estructurat que faciliti la comprensió de la situació.

- Facilitar activitats d'exploració del cos i del seu entorn , estimulant els sentits en general , desenvolupant en definitiva, l'organització espai- temporal i l'esquema corporal.

- Potenciar el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques que li proporcionaran confiança i seguretat en si mateixos.

- Potenciar igualment l'expressió corporal i la creativitat.

- Tenir en compte , si cal, les recomanacions mèdiques en el desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques.

- Proposar activitats que afavoreixin l'autonomia i els hàbits higiènics, desenvolupant a més les habilitats socials i els comportaments adaptatius.

- També pot ser recomanable la presència del professor de suport o d'un alumne col·laborador que faciliti la comprensió de les situacions i faci un seguiment del company al llarg de la sessió.

 

5. Criteris d'adaptació :                      

Els criteris d'adaptació tenen com a finalitat facilitar la participació, es a dir, facilitar la integració; en aquest cas la integració en els jocs a les persones amb discapacitat psíquica.

Els aspectes que haurem de tenir en compte a l'hora de fer les adaptacions als jocs seran:

- L'espai.

- El material.

- La normativa.

- La tàctica.

- Les habilitats.

- El suport dins l'activitat.

Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: