Educació Física per sords

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

L'Educació Física per als deficients auditius

 

Introducció

Les persones amb absènsia total de sensacions auditives són molt poques. Gairebé tots els sords conserven un camp auditiu parcial.

La pèrdua auditiva té repercusions importants directes en el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge oral. Altres conseqüències es deriben d'aquestes.

 

Classificació dels dèficits auditius

* En funció de la zona on es trobi la lesió:

- Sordera conductiva o de transmisió: Els trastors es localitzen en l'oïda externa o mitja.

- Sordera neuro-sensorial o de percepció: Produides per lesions coclears o disfunsions que afecten des de l'oïda interna fins l'àrea auditiva del lòbul temporal.

- Sorderes mixtes: Tenen components de percepció i de transmissió.

* Segons d'edat de pèrdua auditiva:

 

- Sordera congènita o prelocutiva: Té lloc des del naixement, abans del desenvolupament del llenguatge.

- Sordera poslocutiva: Adquirida després de la primera infància.

* Segons el grau de pèrdua auditva:

 

- Deficiència auditiva lleu: Umbral d'audició entre 20 i 40 dB.

- Deficiència auditiva mitja: Umbral d'audició entre 40 i 80 dB.

- Deficiència auditiva severa: Umbral d'audició entre 70 i 90 dB.

- Deficiència auditiva profunda: Umbral d'audició superior a 90 dB.

* Segons criteris educatius:

 

- Hipoacústics: L'audició és deficient però funcional per la vida diaria.

- Sords profunds: L'audició no és funcional per la vida ordinària i no els possibilita l'adquisició del llenguatge oral per via auditiva.

 

Desenvolupament del nen/a amb dèficit auditiu

La pèrdua auditiva té conseqüències en el desenvolupament del llenguatge i de la comunicació. Si el desenvolupament depén de la interacció amb altres persones més competents, i aquesta interacció es veu limitada pels propis condicionaments del dèficit auditiu, és lògic pensar que el desenvoluapament del nen amb deficiència uditiva es veurà afectat negativament si la intervenció no té lloc en els primers moments de la vida.

Pel que fa al desenvolupament motor no hi ha diferències entre nens sords i oients. El desenvolupament socio-emocional si es veu afectat pel dèficit auditiu.

 

Sistemes de comunicació alternatius - tractament

Enfocaments i sitemes per possibilitar al nen sord l'accès a l'educació:

* Mètodes oralistes: Requereix l'audició o la lectura labial.

- Mètode verbo-tonal: Desenvolupament de les habilitats comunicatives del nen.

- Lectura labial: Llegir els llabis.

* Comunicació gestual:

- Dactilologia: Alfabet gestual.

- Comunicació total: Estimulació auditiva.

- Cued-speech: Moviments manuals convinats amb la parla.

- Comunicació simultània: Utilització de la parla i dels signes.

- Llenguatge de signes: Llengua dels sords.

 

Com cal actuar en funció de les dificultats en el seu desenvolupament:

* A l'àmbit psicomotor:

- Parcial o total pèrdua de l'audició: Utilitzar mitjans alternatius per trasmetre la informació.

- Dificultats per relacionar l'espai amb el moviment: Ensenyar a diferenciar relacions espaials amb moviments gruixuts.

- Tendència a caminar caigut d'espatlles: Utilitzar miralls i audiovisuals per conscienciar a l'alumne.

- Desenvolupament motor baix: Proporcionar varietat d'activitats motrius.

- Condició física baixa: Proposar activitats en les quals es treballin el sistema cardiovascular i la flexibilitat.

- L'equilibri i l'agilitat són deficients: Evitar tasques de treball en suspensió a l'aire.

* A làmbit cognitiu:

- Freqüentment la inteligència es troba per sota del normal: Les demostracions d'imitació i kinestèsiques són molt útils.

- La deficiència auditiva és compensada per la vista: Facilitar la informació de l'entorn eliminant elements molestos.

* A l'àmbit afectiu:

- Tendeix a estar sol i aillat del món exterior: Proporcionar amb prioritat activitats socials.

- Mostra estats ansiosos i temerosos: Ha d'estar escolaritzat en un grup reduït o poc nombrós.

 

Tractament dels discapacitats auditius a l'escola:

1. Assegurar la comprensió del llenguatge oral:

- Condicions ambientals: il·luminació, correcta posició...

- Explicar anticipadament nous conceptes.

- No parlar o donar explicacions mentre escrivim a la pissarra, prenem notes a la taula...

2. Recursos visuals:

- Complementar l'explicació oral amb elements visuals.

- Exemplificar l'activitat que s'explica.

3. En cas d'incomprensió cal evitar:

- Repetició insistent i textual del que s'ha dit.

- Facilitar la resposta.

- Cal reformular la frase completa donant el màxim d'informació que sigui possible i el màxim d'elements referencials que siguin nous.

4. Interacció:

- Contextualització molt concreta: QUÊ, COM, ON, PERQUÈ.

5. Educació Física:

-Trasmetre les consignes, preferentment, per exemplificació visual.

- Cercar alternatives als senyals acústics com a determinants dels moments d'inici i final dels exercicis.

- Tenir en compte que poden sorgir certes dificultats en les activitats rítmiques.

- Quan a la pràctica d'esports d'equip: asseguarar el coneixement de les normes, cercar senyals visuals, posar un alumne col·laborador.

Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: