PUNT X(57)


d el·lipse de De Longchamps
r139 quocient cevià, punt de Gergonne, incentre
r147 punt de Nagel, ortocentre, circumcentre, Mittenpunkt, punt de De Longchamps, punt X(84)
r168 excentres, triangle de contacte interior, triangles homotètics
r279 Mittenpunkt, baricentre, punt de Gergonne,complement
r284 triangle de contacte interior, triangle òrtic, triangles homotètics
r367 baricentre, Mittenpunkt, punts isogonals, estructura dèsmica
r668 triangle de contacte interior, perspectiva, circumferència inscrita, circumferències tangents
r669 circumferència inscrita, circumferències tangents, centre radical
r744 incentre, excentres, punt X(173)
r751 perspectiva, triangle de contacte interior, punt de Gergonne
r1138 circumferència circumscrita, circumferència inscrita, triangle circumcevià, punt X(55)

índexs