GRÀFICS A LES CIÈNCIES SOCIAL
   
  SUMARI

0. Definició i tipus

1. Gràfic lineal

2. Gràfic de barres o histograma

3. Gràfic de sectors

4. Piràmide de població

5. Climograma

6. Activitats

 

  0. DEFINICIÓ I TIPUS
 

Els gràfics són representacions de dades mitjançant dibuixos, esquemes o eixos de coordenades. Dins del camp de les ciències socials són molt utilitzats per interpretar de manera més senzilla tot tipus de dades.

Hi han diversos tipus de gràfics:

1. Gràfic lineal. Quan es vol representar l'evolució d'una variable al llarg del temps.

2. Gràfic de barres o histograma . Quan es vol representar l'estat d'una variable en un moment determinat.

3. Gràfic sectorial. Quan es vol reflectir els valors relatius (percentatge).

A més dins de les ciències socials hi han d'altres tipus de gràfics molt utilitzats:

4. Piràmide de població. És un gràfic de barres o histograma que representa l'estructura d'una població segons el seu sexe i edat.

5. Climograma. És un gràfic que combina barres i línies i que reflecteix el clima d'un lloc determinat.

  1. GRÀFIC LINEAL
 

1.1. DEFINICIÓ

Els gràfics lineals es fan servir quan volem representar l'evolució d'una variable al llarg del temps.

 

1.2. ELEMENTS

Tot gràfic consta de:

 • Títol
 • Eix d'abcisses (horitzontal)
 • Eix d'ordenades (vertical)
 • Unitats i nom de les unitats (què són? pomes, persones,...)
 • Línia
 • Llegenda (si fa falta)

 

1.3. CONSTRUCCIÓ

Es comença fent-lo amb llapis, una vegada que el tenim enllestit es rotula amb un punta fina negre i es pinta si fa falta.

 • Primer pas: Fem els eixos tenim en compte les dades màxima i mínimes que volem representar.
 • Segon pas: Col·loquem les unitats de mesura als eixos i el títol del gràfic.
 • Tercer pas: Marquem les dades amb un punt i les unim.
 • Quart pas: Una vegada estem segur de que hem representat bé les dades el rotulem i el pintem.

 

1.4. INTERPRETACIÓ

Tot gràfic s'ha d'analitzar i interpretar, una manera de fer-lo és fent un comentari del gràfic.

Un model de comentari el teniu a la secció MATERIALS/Models de comentaris/Model de comentari de gràfics

http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_model_comentaris.htm

 

  2. GRÀFIC DE BARRES O HISTOGRAMA
 

2.1. DEFINICIÓ

Quan es vol representar l'estat d'una variable en un moment determinat.

 

2.2. ELEMENTS

Tot gràfic consta de:

 • Títol
 • Eix d'abcisses (horitzontal)
 • Eix d'ordenades (vertical)
 • Unitats i nom de les unitats (què són? pomes, persones,...)
 • Barres de dades
 • Llegenda (si fa falta)

 

2.3. CONSTRUCCIÓ

Es comença fent-lo amb llapis, una vegada que el tenim enllestit es rotula amb un punta fina negre i es pinta si fa falta.

 • Primer pas: Fem els eixos tenim en compte les dades màxima i mínimes que volem representar.
 • Segon pas: Col·loquem les unitats de mesura als eixos i el títol del gràfic.
 • Tercer pas: Ordenem les dades de la taula de major a menor o al revés. Marquem les dades amb una línia i fem les barres.
 • Quart pas: Una vegada estem segur de que hem representat bé les dades el rotulem i el pintem.

 

2.4. INTERPRETACIÓ

Tot gràfic s'ha d'analitzar i interpretar, una manera de fer-lo és fent un comentari del gràfic.

Un model de comentari el teniu a la secció MATERIALS/Models de comentaris/Model de comentari de gràfics

http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_model_comentaris.htm

  3. GRÀFIC DE SECTORS
 

3.1. DEFINICIÓ

S'utilitza quan es vol reflectir els valors relatius (percentatge)

 

3.2. ELEMENTS

Consta de:

 • Títol
 • Unitats i nom de les unitats (què són? pomes, persones,...)
 • Llegenda (si fa falta)

 

3.3. CONSTRUCCIÓ

 • Primer pas: El primer que hem de fer és passar les dades percentuals a graus. S'ha de calcular amb una regla de tres tenint en compte que 360º són els 100%.
 • Segon pas: Una vegada tenint els graus els passem a una circunferència amb un transportador d'angles.
 • Tercer pas: Fem la llegenda.
 • Quart pas: Una vegada estem segur de que hem representat bé les dades el rotulem i el pintem.

 

3.4. INTERPRETACIÓ

Tot gràfic s'ha d'analitzar i interpretar, una manera de fer-lo és fent un comentari del gràfic.

Un model de comentari el teniu a la secció MATERIALS/Models de comentaris/Model de comentari de gràfics

http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_model_comentaris.htm

  4. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ
 

4.1. DEFINICIÓ

Quan es vol representar l'estructura de la població per grups d'edats i sexes.

 

4.2. ELEMENTS

Tot gràfic consta de:

 • Títol
 • Eix d'abcises (horitzontal). Els valors absoluts o relatius (en tant per cent)
 • Eix d'ordenades (vertical). Els grups d'edat o cohorts, cada grup conté 5 anys d'edat. A mitat dreta van les dones i a la meitat esquerra els homes.

 

4.3. CONSTRUCCIÓ

En tot el procés de construcció hem de tenir en compte que és un gràfic doble, una meitat per les dones (la dreta) i l'altra pels homes (l'esquerra).

 • Primer pas: L'eix horitzontal (o d'abcises) es marquen els percentatges.
 • Segon pas: A l'eix vertical o d'ordenades se situen les edats de la població agrupades en cohorts (intervals de 5 anys: de 0 a 4 anys, de 5 a 9,...)
 • Tercer pas: Marquem les dades amb una línia i fem les barres.
 • Quart pas: Una vegada estem segur de que hem representat bé les dades el rotulem i el pintem.

Per fer més entenedora l'explicació aquí teniu dos enllaços:

1. Rotafoli amb els pasos explicats.

2. Programa Excel. Amb aquest full de càlcul Excel es poden contruir piràmides de població. Per veure un model cliqueu aquí

 

4.4. INTERPRETACIÓ

Una piràmide de població ens pot aportar molta informació. Però primer hem de conèixer els tipus de piràmides que n'hi han i la classificació de la població per grans grups d'edat.

CLASSIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D'EDAT
EDAT
POBLACIÓ
0 a 14 anys Nens, joves
15 a 64 anys Adults
65 anys i més Vells

El pefil que resulta de la representació de la piràmide, és a dir el contorn o línia exterior imaginària que uneix tots els grups d'edat, indica la tipologia de la població. D'acord amb aquest perfil s'estableixen tres tipus de piràmides:

1. Piràmide ideal

Es caracteritza perquè té forma de triangle. Aquet tipus de piràmide no és gens habitual trobar-la però ens serveix per analitzar els altres tipus de piràmides.

2. Piràmide jove o progressiva

Es caracteritza perquè té una base molt àmplia. Cadascú dels tres cohorts que formen la població jove superen el 5 o el 6% de la població. En canvi el grups d'adults i vells es redueixen i formen un perfil còncau i més estret que el perfil ideal.

Les poblacions que tenen aquest tipus de piràmide tenen uns indicadors ben definits:

POBLACIÓ D'UNA PIRÀMIDE JOVE O PROGRESSIVA
Taxa de natalitat Molt elevada
Taxa de mortalitat infantil També molt elevada, molts joves no arriben a l'edat adulta.
Esperança de vida Curta
Tipus de país o regió Subdesenvolupat
Possible escenari futur

La població creixerà molt els pròxims anys.

Si no hi ha el mateix creixement econòmic aquesta regió patirà un fort atur i molta gent es veurà forçada a emigrar.

En els casos més greus la pressió demogràfica sobre els recursos naturals comportarà fam, desnutrició. També faltaran serveis bàsics com escoles, hospitals,...

Polítiques demogràfiques Per afrontar aquesta problemàtica els governs hauran d'implantar polítiques antinatalistes.

3. Piràmide vella o regressiva

A la piràmide vella o regressiva l'amplitud de la base és molt estreta, cadacun dels grups que formen la població jove no solen superen el 4%. Els adults s'eixamplen i prenen una forma convexa molt exagerada, superant el perfil ideal. El vells s'amplien molt i superant notablement el perfil de la piràmide ideal.

Les poblacions que tenen aquest tipus de piràmide tenen uns indicadors ben definits:

POBLACIÓ D'UNA PIRÀMIDE VELLA O REGRESSIVA
Taxa de natalitat Molt baixa (per sota de la taxa de remplaçament)
Taxa de mortalitat infantil Molt baixa. Permet a la majoria de joves arribar a adults.
Esperança de vida Molt alta.
Tipus de país o regió Desenvolupat
Possible escenari futur

La població disminuirà en els pròxims anys.

L'augment de població vella farà incrementar les despeses sanitàries, de pensions i assistencials. A més la disminució de joves farà que la demanda laboral no quedi coberta, per substiuir-la caldrà la incorporació d'immigrants.

Polítiques demogràfiques Per afrontar aquesta problemàtica els governs hauran d'implantar polítiques pronatalistes.

 

  5. CLIMOGRAMA
 

5.1. DEFINICIÓ

És un tipus de gràfic que combina barres i línies i que reflecteix el clima d'un lloc determinat.

A la secció La Meteo/Climogrames teniu tota la informació de com es fa un climograma i com s'interpreta.

http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_climogrames.htm

  6. ACTIVITATS
 

A continuació teniu tot un seguit d'activitats per treballar amb gràfics: