LA DECLINACIÓ DELS SUBSTANTIUS

 
 

Primera declinació: temes en -α

Segona declinació: noms temàtics o temes en -ο/-ε

Tercera declinació: noms atemàtics

Identifica la declinació o el tema d'un substantiu