Preguntes més freqüents

Documentació necesària per formalitzar la matrícula oficial

Heu d’omplir el Resguard de matrícula per al centre i adjuntar-hi la documentació següent.

 

Antics alumnes

Nous alumnes

Alumnes d'altres EOI

Procedents de "That's English"

DNI o Passaport o Carnet de conduir (original i fotocòpia)

X

X

X

X

Papereta de la nota del darrer curs aprovat

X

 

X

 

Menors 16 anys certificat acreditació primera llengua ESO

 

X

 

 

Carnet de família nombrosa o monoparental si escau (original i fotocòpia)

X

X

X

X

Resguard sol·licitud trasllat d'expedient

 

 

X

 

Exempcions per discapacitat superior al 33% i/o victimes del terrorisme
X
X
X
X

Certificació acadèmica "That's English" o butlletí de notes

 

 

 

X


Taxes per al curs 2012/2013

Matrícula ordinària 176,95€
Família nombrosa de categoria general 88,50€


D'acord amb el que estableix l'article 48 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.02.2012).
Les reduccions en l'import de les taxes de matrícula es podran aplicar únicament als alumnes que disposin del Carnet de família nombrosa de categoria general vigent (50% reducció) o de categoria especial vigent (100% reducció) i als alumnes que disposin del Carnet de família monoparental general o especial (50% reducció).


Nota important
- La formalització de la matrícula implica l'acceptació de la seva normativa.
- Els trasllats de matrícula viva dintre de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que arribin procedents d'una EOI d'una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)