Enrera
Mòdul 5
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 

ÍNDEX MÒDUL 5

DISCAPACITAT AUDITIVA

   
   
 
 
 
   
 
  Els discapacitats auditius i l'ordinador
   
 

Els dèficits auditius de les persones sordes no els impedeixen comprendre la informació generada per l'ordinador, la qual és fonamentalment gràfica o textual, i per això no tenen especials dificultats per utilitzar els ordinadors.

A la majoria de programes, els sons que emeten es limiten als clics del teclat o a algun breu soroll d'avís. Fins i tot, en molts programes multimèdia que incorporen música i veu, la informació auditiva és marginal o complementària.

Els alumnes sords presenten necessitats i característiques específiques en les àrees del llenguatge, les quals incideixen en la resta dels aprenentatges.

Tot i que usen alguns programes específics, els sords utilitzen prioritàriament els programes de propòsit general o estàndard, és a dir, els mateixos que utilitza la majoria de persones.

En aquest mòdul veureu diferents programes que poden ser d'utilitat a persones amb dèficits auditius. Això no obstant, hi ha molts programes i aplicacions que ajuden a la comunicació a les persones amb dificultats d'audició:

  • Programes que permeten la visualització del so, és a dir, la percepció visual de la pròpia veu per a facilitar-ne l'autocontrol mitjançant exercicis de consolidació. Són d'aquest tipus programes com el Globus (pràctica 1), el Discriminador de fonemes o el Visualitzador fonètic (IBM).
  • Programes que ajuden a la comunicació mitjançant signes. És el cas del programa Signe (pràctica 2), editor de llenguatge signat. També hi ha les Fonts de lletra signada, que instal·lades al Windows passen a lletra signada allò que s'escriu al teclat (lletra a lletra). A més, pot fer-se menció de les aplicacions en llenguatge bimodal.
  • Programes que faciliten l'aprenentatge dels signes manuals: el Mira què dic, programa multimèdia accessible des d'Internet que utilitza la Llengua de Signes de Catalunya (pràctica 2). També pot esmentar-se el Clic Mira què dic.
  • Aplicacions de diferent índole: el programa Exler, que treballa aspectes del llenguatge oral i escrit, amb suport multimèdia; aplicacions del Clic, els CD Galí i CREDA MIL (pràctica 3).
  • Programa FACIL, per a la creació de diferents activitats a partir de dibuixos i sons: activitats clic, activitats de l'Exler, presentacions, fitxes amb documents Word...
   
 
  Objectius
   
  Els objectius a assolir en aquest mòdul són:
   
 
 • Utilitzar el programa Globus per aconseguir una autopercepció visual del propi so.
 • Accedir a un diccionari de llenguatge de signes.
 • Passar el contingut d'un text a llenguatge signat.
 • Practicar en la realització de signes manuals (Llengua de Signes de Catalunya).
 • Veure diferents recursos i aplicacions per a compensar els dèficits auditius en l'adquisició de la lectura i escriptura: diferents aplicacions del Clic, el Galí.
 • Creació d'activitats (Clic, Exler, Power Point, Word...) a partir d'una base de dades d'imatges i sons (FACIL), seleccionades per diferents criteris (categories semàntiques, nombre síl·labes...).
 
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1: Visualització del so. El Globus.
 • Pràctica 2: Llenguatge de signes. Signe 2. Mira què dic. Planeta visual.
 • Pràctica 3: El CREDA MIL
 • Pràctica 4: FÀCIL.
 • Pràctica 5: FÀCIL. Creació d'activitats