Enrera
Mòdul 8
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 

ÍNDEX MÒDUL 8

ALTRES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

   
   
 
 
 
 
  Altres necessitats educatives especials
   
 

Al llarg d'aquest curs, en els diferents mòduls, heu treballat molts programes i aplicacions encaminats a millorar la formació integral dels alumnes que presenten diferents discapacitats. El curs s'ha centrat en algunes discapacitats específiques: motòriques, visuals, auditives i cognitives, però la realitat fa que hi hagi alumnes que, tot i no presentar cap d'aquestes discapacitats concretes, sí que necessiten una atenció individualitzada perquè tenen unes necessitats educatives especials determinades.

Serien aquells alumnes que presenten unes necessitats educatives molt diferents a les vistes en els anteriors mòduls. Es podrien agrupar en alumnes que presenten:

 • Escolarització tardana / alumnes nouvinguts
 • Llargues malalties o llargues estades en hospitals
 • Altes capacitats intel·lectuals / superdotats
 • Fracàs escolar
 • Risc social / marginació

En aquest mòdul veureu com els ordinadors poden ajudar molt a aquest alumnat a completar o continuar la seva formació.

   
 
  Objectius
   
  Els objectius que es proposen assolir en aquest mòdul són:
   
 
 • Veure la necessitat que els centres disposin d'un pla d'acollida per atendre l'alumnat nouvingut.
 • Treballar estratègies per facilitar la integració de l'alumnat nouvingut.
 • Informar-se de les característiques de les Aules Hospitalàries, a partir de visites a les seves pàgines web.
 • Veure estratègies per facilitar la comunicació de l'alumnat hospitalitzat amb professors i companys.
 • Conèixer diferents activitats per a l'alumnat amb altes capacitats per evitar-ne el desinterès o avorriment.
 
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1: Alumnat nouvingut
 • Pràctica 2: Alumnat nouvinguts II
 • Pràctica 3: Llargues malalties. Aules Hospitalàries.
 • Pràctica 4: Altres transtorns