Enrera
Mòdul 8
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 

ALUMNAT NOUVINGUT

   

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure la necessitat que tenen els centres de comptar amb un pla d'acollida per atendre l'alumnat nouvingut o d'incorporació tardana, així com les aplicacions informàtiques que poden ajudar a aquesta acollida.

   
  Contingut de la pràctica:
   
 
 
 
   
  Desenvolupament de la pràctica
 
Pràctica El Pla d'acollida
   
 

"La responsabilitat d'acollida i integració escolar de l'alumnat nouvingut a Catalunya és, en primer lloc, del centre educatiu i de tots els professionals que hi treballen. Per aconseguir-ho, el centre ha d'elaborar un Pla d'acollida i d'integració que permeti una escolarització que garanteixi el seguiment normal del currículum per part d'aquest alumnat i la seva progressiva autonomia dins de l'àmbit escolar i social." (Resolució de 20 de maig de 2003, que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'educació infantil i primària i de secundària de Catalunya per al curs 2003 - 2004.)

Al Pla d'actuació per a l'alumnat de nacionalitat estrangera 2003-2006 es preveu la dotació d'hores de suport lingüístic, entre altres recursos, per als centres que ho necessitin. Es creen els Tallers de Llengua (TL), amb la finalitat de fer unes activitats de suport extraordinari per al coneixement bàsic de la llengua catalana i de les formes de vida catalana a l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu de Catalunya durant l'etapa de l'educació obligatòria, en situació de desconeixement de la llengua vehicular de l'ensenyament. La finalitat d'aquestes activitats és proporcionar a aquest alumnat una atenció individualitzada, d'intensitat adequada a les seves necessitats i progressos, sense perdre el contacte amb la resta de grups classe.

S'han publicat i enviat als centres unes orientacions de com realitzar el Pla d'acollida amb la finalitat que "el col·lectiu docent disposi d'unes eines pedagògiques que I'ajudin en la tasca d'acollida de I'alumnat".

 
 • Document, en suport paper, del Pla d'acollida del centre docent.
 • També s'ha publicat en format electrònic; el podeu trobar a la web, a l'adreça:

http://www.gencat.net/educacio/depart/acollida.htm

   
 

Aquestes orientacions fan referència a I'acollida de I'alumnat que prové d'altres països. A part de les condicions escolars de I'alumne i socioeconòmiques de la família, que poden ser molt diverses, es fa necessari un procés d'adaptació que es pot facilitar mitjançant unes actuacions d'acollida.

La normativa diu que el centre docent "haurà de preveure un Pla d'acollida per accelerar l'aprenentatge del català i la consegüent participació en les activitats educatives ordinàries".

Els objectius finals del Pla d'acollida són:

  • Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents d'altres països.
  • Aconseguir que I'alumne/a nou comprengui el funcionament del centre i s'hi adapti juntament amb els companys i professors, tot desenvolupant estratègies per a la plena integració al centre i a l'aula.
 

Al document hi trobareu:

  • Unes consideracions o orientacions inicials sobre què és un pla d'acollida, a qui va dirigit, com acollir les noves famílies, els nous alumnes, com fer les primeres entrevistes... Més endavant hi ha la informació que cal donar sobre l'escola: equip docent, el cicle, horaris, recursos, avaluacions...; orientacions per al tutor/a: com acollir l'alumne/a...
  • Models de documentació per a la recollida de tota la informació necessària: informació bàsica sobre l'alumne/a, avaluació inicial...
  • Un apartat d'informació bàsica sobre els aspectes de l'ensenyament obligatori a Catalunya.
  • Models de notes informatives per a les famílies en alemany, anglès, àrab, castellà, francès i xinès: documents necessaris, característiques del centre i autoritzacions i comunicacions.
   
  El treball amb l'ordinador
   
 

L'ordinador pot ser un instrument de gran ajuda en el procés d'acollida, durant el qual, sense oblidar els aspectes afectius i d'empatia, es produeix la transmissió d'una gran quantitat d'informació en situacions precàries de comunicació.

Algunes aplicacions d' utilitat immediata poden ser:

 • Alguns paquets d'activitats del Clic per avaluar el coneixement dels alumnes, minimitzant les interferències degudes al desconeixement de la Ilengua.
 • Un dossier d'activitats en suport informàtic, de manera que sempre es puguin modificar i ajustar els continguts a I'alumne/a que els ha d'utilitzar.
 • Activitats d'exercitació com el Clic, I'Exler i altres materials publicats en CD-ROM per crear espais de treball autònom de I'alumne/a quan no es disposi d'una atenció intensiva del professorat.
 • Els SAAC (sistemes augmentatius i alternatius de comunicació), com ara pictogrames, gestos, comunicadors..., per facilitar la comunicació i la comprensió de la Ilengua.
 • Presentacions en pàgines web del PowerPoint o del Flash com a sistema per transmetre informacions generals, com la distribució de I'edifici, el funcionament del centre, I'horari, el menú del menjador...
 • La web com a espai d'investigació per comprendre entre tots, professorat i companys de classe, la societat d'origen del company nouvingut.
 
  Aules d'acollida
   
 

Trobareu informació i materials de treball per a les Aules d'Acollida a:

 • Alumnat nouvingut | Recursos per al professorat | Acollida inicial

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/profe_aco.htm

 

També es poden trobar experiències de diferents centres amb les Aules d'Acollida:

 • Aneu a Alumnat nouvingut | Experiències i bones pràctiques | El racó dels tutors d'aula d'acollida

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/expe_tutors.htm

 
Pràctica
ESPAI LIC
   
 

Espai LIC, segons com es defineix a la Presentació de la web de l'Espai LIC:

"El nostre país ha estat sempre un país d'acollida i, en general, l'escola ha sabut estar a l'alçada de les exigències socials i fer una aportació fonamental al civisme, a la convivència, a la identitat i a la cohesió social.

Avui, constatem, una vegada més, que la nostra és una societat canviant, complexa i rica en diversitat. I aquest paisatge humà és ben present i ben viu als nostres centres educatius, que han assumit amb convicció el repte professional de gestionar aquesta diversitat i aquesta complexitat social i cultural, i convertir-la en una oportunitat de millora i de creixement col·lectiu.

Tanmateix, aquesta convicció i aquesta professionalitat exigeixen eines, metodologies, estratègies, pautes d'intervenció, materials didàctics i recursos de tota mena.

Aquest Espai LIC -de llengua i literatura, d'interculturalitat i de cohesió social- és una aportació i una col·laboració oberta, dinàmica i compartida que vol ajudar a tots els professionals en aquest nou repte educatiu."

 

 
 • Entreu a l'espai LIC:

http://www.xtec.cat/lic/

 
   
 
 • Entreu a l'apartat Alumnat nouvingut.

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/index.htm

   
 
 • Consulteu tots els apartats de Recursos, hi trobareu molts materials, programacions, bibliografies...
  • Recursos per al professorat
  • Recursos per a l'alumnat
  • Recursos per a les famílies
 
   
 

En aquests apartats hi trobareu una molt gran quantitat de recursos per al treball amb els alumnes nouvinguts.

Ara fareu una "visita guiada" a algun d'aquests materials:

 • Aneu a Recursos per a l'alumnat | Materials per a la llengua catalana | Materials per a primària | Lèxic | Les botigues
http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues
 

Són uns documents en pdf, amb un recull d'imatges per a ser utilitzades com a suport visual en l'aprenentatge dels noms de productes relacionats amb les botigues. Es tracta un recull d’imatges amb unes botigues i els productes que s’hi poden trobar.

 
   
 
   
 

Consulteu els materials de la col·lecció Vincles, els quals contenen moltes activitats per a aquests alumnes nouvinguts o d'incorporació tardana.

 • Aneu a Recursos per a l'alumnat | Materials per a la llengua catalana | Materials per a primària | Treball global de la llengua | Vincles

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_vincles.htm

   
 
   
 
 • Consulteu els documents en format pdf: guia pel professor, llibre de l'alumne i el quadern d'exercicis.
 
   
 

Consulteu els materials de "Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges". Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.

 • Aneu a Recursos per a l'alumnat | Materials per a la llengua catalana | Materials per a primària | Lèxic | Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/index.htm

 
 
Pràctica El Clic dels professors
   
 

En la realització d'aquesta pràctica necessitareu:

 • El vostre navegador d'Internet per aconseguir el Clic dels professors.
 • El programa Clic.
 • Fitxers d'imatges que incloguin fotografies dels professors, i fitxers de so amb el nom dels professors.
   
 

A les activitats que s'organitzen en el Pla d'acollida del centre, el Clic dels professors hi pot tenir un espai important com a mitjà per donar a conèixer els components de la comunitat educativa del centre.

Reconèixer i saber el nom de tot el personal que fa incidència en la tasca educativa dels alumnes, des dels mestres i professors, amb els diferents càrrecs que ocupen, logopedes, fisioterapeuta, educadors, psicomotricista i, fins i tot, el personal laboral (cuiners, conserge...), és un aprenentatge significatiu per a l'alumnat nouvingut. Quan es tracta d'alumnat amb necessitats educatives especials, aquesta activitat es pot perllongar en el temps i reprendre's diverses vegades al llarg de la seva escolaritat, arran dels canvis de cicle, de nivell, de secció o de grup.

   
  Localització i instal·lació
   
 

Teniu l'aplicació del Clic dels professors a la vostra carpeta del D125, al mòdul 8:

\D125\d125m8\clicprof.exe

També trobareu l'aplicació del Clic dels professors a la web de la XTEC, a l'adreça:

http://www.xtec.es/ed_esp/satieee/2001/sati2/clicprofes.htm

   
 
 
 • Executeu el fitxer clicprof.exe. Marqueu les dues opcions: ClicProfe.exe (el programa) i ClicProfe.PAC (l'exemple). Continueu el procés d'instal·lació.
 
   
  L'exemple
   
 
 • Executeu l'exemple d'una aplicació feta amb el Clic dels Professors. Seleccioneu el menú Inici | Programes | Clic | Clic Profe exemple.
 
   
 
 • Feu un recorregut per totes les activitats que presenta. Quan en confeccioneu un de nou, amb les vostres fotografies, automàticament fa aquestes activitats del Clic. Valoreu la utilitat que pot tenir per al coneixement del personal del centre.
   
  Confecció del Clic Profe del centre
   
  El Clic Profe genera automàticament paquets d'activitats del Clic a partir de la introducció de les imatges fotogràfiques dels professors del centre. Només cal seguir les passes que va presentant el programa, i emplenar les opcions que calgui.
   
 
 1. Prepareu els fitxers de fotos i veus:
 • Cal tenir la foto de cada professor en un fitxer gràfic d'uns 200 x 200 píxels i en format GIF.
 • Podeu enregistrar el nom de cada professor/a en fitxers de so en format WAV. Recordeu que a la pràctica 4 del mòdul 4 heu enregistrat sons (m4p2: Enregistrament de sons).
 • Creeu una carpeta de treball per a aquesta aplicació que heu de fer. Per exemple, a la carpeta del Clic afegiu-hi la carpeta Profes. Copieu-hi els fitxers de les fotos i els fitxers dels sons.
 • Per si teniu dificultats d'aconseguir fitxers de fotos dels professors, a la pràctica podeu fer servir qualsevol imatge. A la carpeta d'aquest mòdul 8 hi ha 6 imatges que podeu utilitzar. Són els fitxers m8p1cuin.gif (cuiner), m8p1dire.gif (director), m8p1fisi.gif (fisioterapeuta), m8p1info.gif (informàtic), m8p1mtra.gif (mestra), m8p1mtre.gif (mestre). Si és el cas, copieu-los a la carpeta Profes.
 
 1. Comenceu el procés d'entrar les dades:
 • Executeu el programa Clic Profe mitjançant el menú Inici | Programes | Clic | Clic Profe.
 
   
 
 • A la primera pantalla cal que seleccioneu la carpeta de treball, en el vostre cas Profes. A continuació, premeu sobre el botó Continua.
 
   
 
 • A la 2a pantalla cal omplir les dades de cada persona:
   • Foto: seleccioneu el fitxer gràfic de la fotografia.
   • Nom: poseu el nom de la persona.
   • Veu: seleccioneu el fitxer de so amb el nom de la persona.
   • Càrrec: trieu del llistat el càrrec que té la persona.
 • A mesura que aneu incorporant les persones, premeu el botó Accepta i així surten a l'aparat Persones. Si premeu sobre un nom d'aquest apartat, surt la fitxa de la seva configuració i es pot modificar.
 
   
 
 • El botó Esborra elimina la persona de la llista. El botó Neteja esborra les dades de la fitxa, però no elimina cap dada registrada.
 • Quan acabeu d'entrar les dades de les persones, premeu el botó Continua.
 • Surt la 3a pantalla. Premeu sobre el botó Continua per crear els paquets i les activitats del Clic, així com les icones d'accés. No s'esborren materials anteriors. El paquet creat està format per un gran nombre de fitxers que s'anomenen mitjançant codis numèrics.
 
   
 
 • Finalment, teniu la possibilitat de desar les dades introduïdes en un fitxer, per recuperar-les i fer posteriors modificacions. Escriviu un nom per al fitxer, Curs0405, i premeu el botó Desa dades. Es crea el fitxer Curs0405.DAT.
 
   
 
 1. Podeu accedir al paquet Clic des de la drecera que crea a l'escriptori:
 
   
 
També podeu fer-ho des d'Inici | Programes | Clic | Clicprofes000:
 
   
 

El nom que dóna al primer que es crea és ClicProfes000. Als següents els posa nombres correlatius (ClicProfes001, ClicProfes002...). Fa el mateix amb els noms de les activitats del Clic, així no s'esborren les velles en crear-ne de noves.

 
 • Visualitzeu totes les activitats creades. Ha creat activitats de:
   • Explorar fotos
   • Relacionar fotos iguals
   • Relacionar noms amb fotos
   • Relacionar fotos i càrrecs
   • Ordenar els noms
   • Escriure els noms
 
 1. Si volguéssiu fer modificacions en aquest paquet d'activitats (professors que han marxat, professors nous, per a un proper curs...), heu d'obrir el ClicProfe i a la primera pantalla escollir el fitxer de dades, en el vostre cas Curs0304.DAT. Premeu sobre el botó Continua i ja podeu fer modificacions a les fitxes de les persones.
 
 
Amunt