Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos: recursos humans
 Claustre de professors
El paper del mestre
 
 
  El paper del mestre
   
  Elements per una reflexió
   
 

"Els aprenentatges són el resultat de la construcció del coneixement que es produeix quan es duen a terme tasques i es solucionen problemes."

REFLEXIONS

Bases que tindrem presents en tot moment referent a les actituds que mostrarem vers els nostres alumnes i l’escola.

Cal crear en els alumnes expectatives de futur i de participació.
El/la mestre/a ha d’estar al seu costat com a punt de referència.
Cal crear missatges positius ja que la societat en dóna ben pocs. Cal animar-los en tot moment.
Dir "aquests alumnes són un desastre.... la culpa la tenen les famílies... no saben llegir ni escriure ..." i no posar remei, no adaptar-se a les seves necessitats o al nivell classe, ser poc flexible amb la programació ... no comporta cap benefici. Cal actuar. Cal saber utilitzar els recursos que la nova societat ofereix i que els alumnes ja utilitzen normalment en la seva vida quotidiana.
No s’ha de confondre sistematització i rigor en la planificació amb rigidesa i inflexibilitat.
L’aprenentatge de continguts no s’ha d’equiparar a la simple acumulació d’informació. Hem de donar més importància al procés que al contingut i sistematitzant en tot moment les bases que fan possible l'autonomia de l'aprenentatge i en aquest procés agafa força la incorporació de les TIC.
La concepció constructivista es vincula a la idea d’un currículum obert. Per aquesta raó aprofitarem en tot moment aquells esdeveniments importants del moment per relacionar-los amb la nostra programació i tots els recursos motivadors que estiguin al nostre abast.
L’escola no és només un instrument de transmissió d’instrucció sinó un lloc d’educació i formació personal tot respectant la diversitat i la tolerància.
La predisposició d’una bona actitud personal del mestre vers els alumnes comporta canvis d’actitud. L’autoritat rígida no en comporta.
Cal adequar els continguts a les necessitats dels alumnes. Els continguts dels currículums són iguals que abans, els interessos dels alumnes han canviat, per això, els continguts
que hem de donar cal adaptar-los a la realitat més propera al nen/a.
Cal introduir temes que ajudin a entendre la pròpia realitat i que recullin les inquietuds dels alumnes.
Els alumnes disposen de molta informació que els arriba de molts llocs diferents. La funció del mestre és ajudar-los a entendre aquesta informació variada i completar-la.
Cal aplicar estratègies per atendre la diversitat de la classe a fi de no augmentar les diferències. Alguns alumnes no troben el seu lloc i això fa que es retardin en els prenentatges i que alhora entrin en conflicte amb si mateixos i amb l’entorn.
Cal potenciar la participació dels alumnes en les decisions de la classe i fer-los co-partíceps de diferents temes que podem tractar.
No hem d’apartar de manera sistemàtica temes d’interès que tenen els alumnes, perquè ens semblin tonteries, sinó aprofitar-los per una bona causa.
El/la mestre/a ha de fer un esforç per entendre les noves situacions dels alumnes, les seves problemàtiques personals i les coses que els atrauen. Així podrem acostar-nos a ells/es. També ha de comprendre el món en que vivim per tal de millorar-lo i utilitzar els recursos que ofereix d'una manera òptima i sensata.
Cal optar per la simpatia, l’estima, la tendresa ... vers els alumnes i participar dels seus problemes
Cal tenir una gran flexibilitat pel canvi, i saber-s’hi adaptar.
No refusar mai cap problema, per insignificant que ens sembli i donar-li sortida.
Els càstigs no han de comportar en cap cas activitat lectiva, ja que va en detriment dels propis aprenentatges i en contra del que pretenem a l’escola com a mestres.
Per poder dur a terme una bona formació dins d’un Centre escolar no n’hi ha prou amb una bona preparació professional, cal una predisposició i unes actituds d’estima vers el lloc de treball i els alumnes i una participació constant en totes aquelles activitats que el Centre realitza així com ser un element actiu que aporti solucions i sàpiga adaptar-se en les diferents realitats per tal de que la comunitat educativa assoleixi el seu principal objectiu: EDUCAR.
Per aconseguir aquests objectius no n’hi ha prou en tenir una bona organització ni tots els projectes escrits i aprovats. EDUCAR només s’aconsegueix amb la participació i bona
predisposició del professorat que intervé i amb una gran dosi de paciència, estima, autoestima i dedIcació

   
  Questions per a un debat
   
 

Qüestions que podrien ser de debat en un assessorament:

  • Ajuda al constructivisme la incorporació de les TIC?
  • Quina ha de ser la formació o perfil de nou mestre/a?
  • Quins són els continguts bàsics que hem de transmetre i quins han d'aprendre o descobrir ells?
  • Quin paper hauran de tenir els projectes de treball?
  • Com farem l'organització mental de la informació que tenen a l'abast?
  • Com ha de ser l'adaptació del mestre/a a la nova societat?
  • Podem criticar les noves tecnologies que van sorgint i seguir sense educar per utilitzar-les?
  • ...
   
  Referències
   
 
El paper del mestre  
Pojecte Astrolabi: els docents  
Las nuevas tecnologías en la educación (Informe Fundació Auna)